• Politieenwetenschap


Call 2018 Inschrijvingsprocedure

a. Het opstellen in hoofdlijnen van een onderzoeksidee (2 pagina’s)
De procedure voor het indienen van onderzoeksvoorstellen bestaat uit twee rondes. U wordt in deze eerste ronde uitgenodigd om een onderzoeksidee op hoofdlijnen in te dienen (maximaal 2 pagina’s). Uit de ingediende onderzoeksideeën wordt een beperkt aantal geselecteerd en vervolgens wordt de indiener uitgenodigd om in nauwe afstemming met Politie en Wetenschap een onderzoeksvoorstel uit te werken.

In het onderzoeksidee worden kort beschreven:
• het onderzoeksonderwerp, de belangrijkste onderzoeksvraag, relevantie en doelstelling
• te gebruiken onderzoeksmethoden op hoofdlijnen
• organisatie en uitvoering
• globale eerste raming van de kosten 
• indien van toepassing: welk consortium van collega-instituten het onderzoek uitvoert, welk instituut welk deel van het onderzoek uitvoert en wie eindverantwoordelijk is voor het onderzoek

Aangezien het onderzoeksidee dient te leiden tot een Nederlandstalig eindrapport, moeten offertes in het Nederlands worden ingediend.

b. Het indienen van een onderzoeksidee

Inschrijvingsprocedure
De inschrijving behelst het indienen binnen de daarvoor gestelde termijn (zie hierna) van een onderzoeksidee van 2 pagina’s voor een onderzoeksproject.

Per onderzoeksinstelling mogen maximaal 2 onderzoeksideeën worden ingediend.

N.B.1:  Dit is inclusief onderzoeksideeën die zijn ingediend in samenwerkingsverbanden en waarbij u de
hoofdindiener bent.

N.B. 2: Onderzoeksideeën dienen uitsluitend per e-mail te worden aangeleverd.

Inschrijvingstermijn en adres
De inschrijving van de Call 2018 sluit op vrijdag 22 juni 2018 om 16.00 uur. Dat wil zeggen dat onderzoeksideeën uiterlijk op dat tijdstip per e-mail moeten zijn aangeleverd bij het Programmabureau Politie en Wetenschap.

Onderzoeksideeën dienen te worden gemaild naar:
Monique.van.nieuwenburg@politieacademie.nl

U ontvangt zo spoedig mogelijk per e-mail een bevestiging van ontvangst van uw onderzoeksidee(ën). 

 

Call_2018