• Politieenwetenschap


Call 2018 Selectie- en beoordelingsprocedure

De procedure
Ontvankelijke onderzoeksideeën worden onderworpen aan een selectie- en beoordelingsprocedure onder supervisie van de Commissie Kennis en Onderzoek (CKO).

Ontvankelijke onderzoeksideeën worden in de eerste plaats beoordeeld op wetenschappelijke en praktijkrelevantie. Verder wordt gelet op creativiteit en originaliteit. Bovendien wordt een eerste inschatting gemaakt van de verwachte doelgerichtheid van de voorgestelde onderzoeksmethoden. De selectie van binnengekomen onderzoeksideeën wordt gemaakt door medewerkers van het Programmabureau Politie en Wetenschap in afstemming met Politieacademie, politie en andere deskundigen. Vervolgens wordt bij de beste onderzoeksideeën getoetst of er overlap kan ontstaan met onderzoek van bijvoorbeeld de Politieacademie, het WODC en de Inspectie Veiligheid en Justitie. Hierna wordt besloten welke onderzoeksideeën in een tweede ronde mogen worden uitgewerkt. Dit gebeurt door de indieners in nauw overleg met Politie en Wetenschap en waar nodig met andere deskundigen en betrokkenen, zoals de politie. Op basis van de onderzoeksvoorstellen die binnenkomen in de tweede ronde, wordt een uiteindelijke selectie gemaakt die wordt voorgelegd aan de CKO.

De CKO toetst en beoordeelt de onderzoeksvoorstellen die op uitnodiging zijn uitgewerkt, op onder meer:
• wetenschappelijke kwaliteit
• praktijkrelevantie
• helderheid van probleem- en vraagstelling en te onderscheiden onderzoeksstappen
• aansluiting tussen doel- en vraagstelling en te hanteren methoden en technieken
• doorlooptijd en kosten (waaronder uurtarief) in relatie tot verwachte opbrengsten en resultaten

Onderzoeksvoorstellen zullen met elkaar concurreren en alleen de beste voorstellen worden gehonoreerd.

Afhankelijk van de uitkomst van deze procedures wordt een selectie gemaakt voor de voordracht aan de directeur van de Politieacademie.

Beoordelingstermijn
Indieners van onderzoeksideeën ontvangen uiterlijk 22 juni 2018 bericht per mail of hun idee ontvankelijk is verklaard en in de beoordelingsprocedure wordt meegenomen. Vervolgens ontvangen zij uiterlijk 28 september 2018 bericht of het ingediende onderzoeksidee doorgaat naar de tweede ronde. Onderzoeksideeën die zijn geselecteerd voor de tweede ronde, dienen uiterlijk 2 november 2018 als uitgewerkt voorstel te worden ingediend.
Uiterlijk 14 december 2017 zal bekend worden gemaakt welke onderzoeksvoorstellen zijn verkozen en deel uitmaken van het onderzoeksprogramma 2018 dat aan de directeur van de Politieacademie ter vaststelling zal worden aangeboden.

 

Call_2018