• Politieenwetenschap


Call 2018

De Call is van oudsher een de belangrijkste programmeringslijnen voor het onderzoeksprogramma van P&W. De Call wordt jaarlijks gepubliceerd en bevat onderzoeksthema's die een belangrijke plaats hebben in het onderzoeksprogramma voor komende jaren. Daarnaast kent de Call een vrij thema.

De Call is een open inschrijving. Personen en instituten die zich gekwalificeerd achten voor het uitvoeren van goed, relevant en toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van politie en veiligheid, kunnen meedingen naar projectopdrachten.

Toewijzing gebeurt in competitie: in principe worden de beste voorstellen, waarvan verwacht mag worden dat ze een waardevolle bijdrage leveren aan de beoogde kennisontwikkeling, gehonoreerd. Gehonoreerde voorstellen worden in principe het jaar daarop formeel aanbesteed.

De Call 2018 is gebaseerd op vier thema's van de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie die op 1 mei 2015 door de Minister van Veiligheid en Justitie is vastgesteld. De Strategische Onderzoeksagenda is voor de komende jaren richtinggevend voor onderzoek dat door Politie en Wetenschap en de Politieacademie wordt gestart. Hierbij is een globale verdeling van thema's gemaakt. 

  Call_2018