Call 2024 Selectie- en beoordelingsprocedure

De procedure voor het indienen van onderzoeksvoorstellen bestaat uit twee rondes. De eerste ronde betreft het opstellen van een onderzoeksidee. Dit wordt beschouwd als de vooraanmelding. De Call roept op tot het indienen van een onderzoeksidee in de eerste ronde. De tweede ronde bestaat uit het uitwerken van een onderzoeksvoorstel. Een uitgebreide beschrijving van de twee rondes treft u aan in het Protocol bij de Call.

In de eerste ronde wordt u uitgenodigd om een onderzoeksidee in te dienen. Het onderzoeksidee is een beknopte beschrijving van maximaal twee pagina’s van het beoogde onderzoek. Centraal staat hier in hoeverre het onderzoeksidee aansluit bij de thema’s uit de Call en relevant is.

Er zal bij ontvangst worden getoetst of de aanvraag in behandeling kan worden genomen. Hiervoor worden de voorwaarden zoals beschreven in het Protocol bij de Call toegepast. De inhoudelijke beoordeling van het onderzoeksidee is opgedeeld in twee criteria: de relevantie en de kwaliteit. In het Protocol staan de beoordelingscriteria en toelichting daarop; inclusief de kwalificatieschalen.

Als uw onderzoeksidee wordt geselecteerd voor de tweede ronde krijgt u een positief advies om het onderzoeksidee uit te werken tot een onderzoeksvoorstel. Nadat u uw onderzoeksvoorstel heeft ingediend, wordt deze door referenten op wetenschappelijke kwaliteit beoordeeld. U krijgt de mogelijkheid om schriftelijk op dit oordeel te reageren tijdens de selectieprocedure.

Het uitgewerkte onderzoeksvoorstel bevat een kennisbenuttingsplan voor de verspreiding van de resultaten en producten naar relevante doelgroepen (bijvoorbeeld politie, OM, wetenschap, openbaar bestuur). Zowel in de planning als in de begroting wordt ruimte opgenomen om dit plan verder uit te werken zodra er meer zicht is op de resultaten van het onderzoek. Tijdens het onderzoek vindt op verschillende momenten afstemming plaats over de wijze waarop de praktijkopbrengsten vorm zullen krijgen. Het uitgangspunt is om een zo breed mogelijke en succesvolle toepassing van de resultaten te bewerkstelligen.

Uit de onderzoeksvoorstellen die binnenkomen in de tweede ronde, wordt een selectie gemaakt op basis van een beoordelingsformulier met criteria. Deze beoordeling wordt mede gebaseerd op het oordeel van de referenten over de wetenschappelijke kwaliteit en een advies van de doelgroep van het onderzoek over de praktijkrelevantie. 

 

Download Call 2024