Publicaties voor: Toezicht en handhaving

 1. Evaluatie bodycams Landelijke Eenheid Proeftuin bodycams Dienst Infrastructuur 2018 (2019). S. Flight Politiewetenschap 93B

 2. De mogelijke meerwaarde van bodycams voor politiewerk Een internationaal literatuuronderzoek (2017). S. Flight (Sander Flight Onderzoek & Advies, Amsterdam). Politiewetenschap 93

 3. Huiselijk geweld gemeld en dan...? (2015). R.M. Vink, H. van den Broek, L.V. van Harten, E. Lenting en P. Elzinga (TNO, Leiden). Verkenningen 77

 4. Met fluwelen handschoenen? Politie en de omgang met verwarde personen in Amsterdam (2015). J. Kuppens, T. Appelman, T. van Ham en A. van Wijk (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 71

 5. Controle van de prostitutie door de politie (2014). M. Goderie (Goderie Onderzoek). Verkenningen 73

 6. Van meld- naar aantoonplicht Een onderzoek naar een systeem van digitale surveillance (2013). C. Veen en J.G. Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen). Politiekunde 54

 7. Hard op weg Onderzoek aanpak verkeersveelplegers (2014). B. Bieleman, M. Boendermaker, R. Mennes en J. Snippe (Intraval, Groningen / Rotterdam). Politiekunde 65

 8. Van wie is de straat? Methodiek en lessen voor de politie om ongrijpbare veiligheidsfenomenen grijpbaar te maken – op basis van vijf praktijkcasus (2013). H. Ferwerda, T. van Ham en B. Bremmers (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 49

 9. Verkeershandhaving: prestaties leveren, problemen aanpakken (2008). G. Meershoek en M. Krommendijk (IPIT, Universiteit Twente). Politiewetenschap 43

 10. Solosurveillance. Kosten en baten (2008). S.H. Esselink, J. Broekhuizen en F.M.H.M. Driessen (Bureau Driessen, Utrecht). Politiekunde 20

 11. Conflict op straat: Strijden of mijden? Marokkaanse en Antilliaanse jongens in interactie met de politie (2007). N. Kop en M. Euwema (Politieacademie / Universiteit Utrecht). Politiewetenschap 40

 12. Omgaan met conflictsituaties

  Op zoek naar goede werkwijzen bij de politie (2006).
  O. Adang, N. Kop (Politieacademie, Apeldoorn), H. Ferwerda (Advies en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem). Politiewetenschap 30

  Samenvatting
  Het betreft een evaluatief onderzoek naar het optreden van politiemensen in een drietal (potentiële) conflictsituaties met als achterliggende vraag in hoeverre daarbij sprake is van 'good practises'. Het onderzoek focust op een drietal praktijksituaties: omgang met psychisch gestoorden, uitgaanspubliek en probleemjongeren. Naast langdurige observaties vormden een uitgebreide literatuurstudie en een aantal groepsgesprekken en expertmeetings de belangrijkste onderzoeksmethoden. Het veldwerk is verricht in een 12-tal bureaus in 10 regiokorpsen, wat de studie redelijk representatief maakt voor Nederland.

  De uitkomsten belichten aan de ene kant wordt de huidige praktijk van het politieoptreden, en eventuele achterliggende motieven, ('feit') en geeft aan de andere kant een meer normatieve schets van wat op basis van alle gebruikte bronnen, aangemerkt zou kunnen worden als een 'good practise' ('norm'). Met betrekking tot de uitvoeringspraktijk concluderen de onderzoekers dat in het algemeen geen nauwelijks sprake is van planmatig en doordacht optreden. Er leven wel denkbeelden over goede werkwijzen, maar die worden nauwelijks systematisch uitgewisseld, laat staan samengebracht in een soort van beroepsmatige standaard. Ook koppels van agenten blijken nauwelijks te communiceren over hun interventie strategie, noch voorafgaand aan, noch tijden of na afloop van een optreden. De geobserveerde praktijk levert dus weinig aanknopingspunten voor het benoemen van good practises. Wat dit betreft vallen de onderzoekers terug op de literatuur en op gevoerde groepsgesprekken. 
  Daaruit wordt een aantal '(generieke) randvoorwaarden' voor goed en verantwoord optreden gedestilleerd. Dat gebeurt in termen van 'competenties' en 'handelingsregels' van medewerkers en leiders bijvoorbeeld, die de praktijk weinig concrete handvatten bieden. 

 13. Blauw en andere kleuren Cultuurverschillen in communicatie tussen politie en allochtonen (2003). F. Leenders en B. Wesselingh (CVO, Utrecht). Verkenningen 2

 14. Focus. Evaluatie pilot bodycams Politie Eenheid Amsterdam Evaluatie pilot bodycams Politie Eenheid Amsterdam 2017-2018 (2019). Sander Flight Politiewetenschap 93A