Politie & Wetenschap in het kort

Het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap bestaat sinds 1999. In het Onderzoeksprogramma wordt wetenschappelijk onderzoek verricht ten behoeve van de politie. Vanaf 2015 vormt een Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie het kader voor dat onderzoek. Deze wordt vierjaarlijks opgesteld door de Politieacademie en na advies van de Politieonderwijsraad vastgesteld door de Minister van Justitie en Veiligheid. 

De Onderzoeksagenda geeft sturing aan het onderzoek dat de Politieacademie zelf uitvoert en het onderzoek dat zij uitbesteedt aan universiteiten en ander onderzoeksinstellingen. De onderzoeksagenda beoogt een leidraad te zijn voor de productie van nieuwe kennis die de politepraktijk, het politieonderwijs en de beleidsvorming helpt om aansluiting te behouden bij actuele problemen en nieuwe ontwikkelingen.

Het wetenschappelijk onderzoek dat in het kader van de Onderzoeksagenda wordt uitbesteed aan universiteiten en onderzoeksinstellingen vormt het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap.
Dit Onderzoeksprogramma vervult een brugfunctie tussen wetenschap en politie. De bedoeling is wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten dat leidt tot een daadwerkelijk betere politiepraktijk. Er is daarom veel aandacht voor kennisbenutting. Het programma heeft een onafhankelijk karakter en wordt gefinancierd met een jaarlijkse bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Belangrijke doelen zijn:

  • het bijdragen aan de wetenschappelijke kennisontwikkeling ten aanzien van inrichting, functie en functioneren van de politie in de samenleving;
  • het bevorderen van de daadwerkelijke toepassing van nieuwe kennis en inzichten in politie- en veiligheidspraktijk;
  • het bevorderen en in stand houden van een goede onderzoek- en kennisinfrastuctuur voor politiewetenschappelijk(e) onderzoek en theorievorming.

Het wetenschappelijk onderzoek dat plaats vindt op basis van de Onderzoeksagenda kenmerkt zich door vraagarticulatie samen met de gebruikers van het onderzoek (en vaak ook object van onderzoek) en aan de achterkant van het proces door benutting van onderzoek die al is opgenomen in het onderzoeksdesign. De nadruk in het Onderzoeksprogramma ligt op toegepast wetenschappelijk onderzoek, waarvan de vraagstelling voortkomt uit de praktijk of samen met de onderzoeker wordt geformuleerd en waarvan de opgedane kennis direct kan bijdragen aan de beroepspraktijk. 

De directeur Politieacademie is formeel eindverantwoordelijk voor al het wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van de Strategische Onderzoeksagenda. Dit omvat zowel het wetenschappelijk onderzoek dat de Politieacademie zelf verricht als het wetenschappelijk onderzoek dat met het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap wordt uitbesteed.

Het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap wordt jaarlijks geactualiseerd, mede op basis van de jaarlijkse Call: een open inschrijving op nader uitgewerkte onderzoeksthema’s van de Strategische Onderzoeksagenda. De jaarlijkse Call is daarmee richtinggevend voor de open inschrijving van dat jaar.

Om de kennisoverdracht te vergroten wordt geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek met een duidelijk toegevoegde waarde voor de politiepraktijk en het politieonderwijs. Er worden follow-up activiteiten georganiseerd zoals studiedagen, seminars, opname in opleidings- en trainingsprogramma’s en het gericht verspreiden van de onderzoekspublicaties.

De onderzoekspublicaties
Onderzoek in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap wordt in principe gepubliceerd in één van de publicatiereeksen; Politiewetenschap, Politiekunde en P&W-Verkenningen. Daarnaast wordt gewerkt met bijvoorbeeld Infographics om onderzoeksresultaten toegankelijk te presenteren.

De reeksen worden uitgegeven door uitgeverij SDU in Den Haag. Alle publicaties zijn publiek verkrijgbaar. De publicaties vanaf 2012 kunnen worden gedownload als pdf of e-book. Een overzicht van alle publicaties, gerangschikt naar reeks en jaartal, staat op deze website. Evenals een thematische indeling op basis van de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie in het kader waarvan het onderzoek heeft plaatsgevonden.