• Politieenwetenschap


Aanvragen van beurzen en stipendia

Het Programma Politie en Wetenschap heeft een beperkt budget beschikbaar voor het toekennen van beurzen en stipendia. Deze zijn bedoeld voor mensen die werkzaam zijn bij de politie-eenheden of -instituten om de affiniteit met onderzoek te stimuleren en het gebruik van onderzoeksresultaten in de politiepraktijk of -opleiding te bevorderen. Het kan daarbij gaan om het uitvoeren van kleinschalig onderzoek, het testen van veelbelovende of innovatieve toepassingen dan wel een binnen- of buitenlandse stage in het kader van een opleiding. In aanmerking komen zowel individuele als korpsbrede initiatieven of (onderzoeks)trajecten.

Wetenschappelijk onderzoekers die in het kader van de Call bij ons offreren komen dus niet in aanmerking voor beurzen en stipendia.

De financiële bijdrage door Politie en Wetenschap heeft een maximum van € 10.000,–, bestaande uit een vergoeding voor daadwerkelijke en aangetoonde onkosten die gemaakt worden voor het uitvoeren van het onderzoek.

Voor de toekenning van beurzen en stipendia wordt een ad-hocprocedure gevolgd. Dat wil zeggen dat in principe elke aanvraag afzonderlijk wordt beoordeeld op het moment van binnenkomst.
Aanvragen moeten ten minste voldoen aan de gebruikelijke criteria voor opstellen en indienen van onderzoeksvoorstellen, dat wil zeggen dat helder worden omschreven:

  • doel en opzet van het project waarvoor een beurs of stipendium wordt aangevraagd (studie, onderzoek, stage e.d.);
  • te ondernemen activiteiten en daarmee gemoeide kosten of uitgaven;
  • eventuele externe begeleiding of supervisie;
  • te verwachten opbrengsten of producten (reis- of stageverslag, rapportage e.d.);
  • het te volgen tijdpad.

Aanvragers van beurzen of stipendia ontvangen uiterlijk zes weken na ontvangstbevestiging van hun aanvraag bericht of deze wordt gehonoreerd.
De Commissie Kennis en Onderzoek behoudt zich het recht voor om de toekenning van een beurs of stipendium aan nadere eisen en voorwaarden te verbinden. Waar en wanneer van toepassing zal dit uiteraard tijdig met de aanvrager worden afgestemd.