• Politieenwetenschap


Politie & Wetenschap in het kort

Sinds 2015 wordt wetenschappelijk onderzoek verricht ten behoeve van de politie in het kader van een Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie. De Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie wordt vierjaarlijks opgesteld door de Politieacademie en na advies van de Politieonderwijsraad vastgesteld door de Minister van Justitie en Veiligheid. De Onderzoeksagenda geeft sturing aan het onderzoek dat wordt uitbesteed aan universiteiten en andere onderzoeksinstellingen en dat gestart wordt door de Politieacademie. De Onderzoeksagenda beoogt een leidraad te zijn voor de productie van nieuwe kennis die de politiepraktijk, het politieonderwijs en de beleidsvorming helpt om aansluiting te behouden bij actuele problemen en nieuwe ontwikkelingen.

Het wetenschappelijk onderzoek dat in het kader van de Onderzoeksagenda wordt uitbesteed aan universiteiten en onderzoeksinstellingen vormt het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Dit Onderzoeksprogramma vervult een brugfunctie tussen wetenschap en politie. De bedoeling is wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten dat leidt tot een daadwerkelijk betere politiepraktijk. Er is daarom veel aandacht voor kennisbenutting. Het programma heeft een onafhankelijk karakter en wordt gefinancierd met een jaarlijkse bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Belangrijke doelen zijn:

  • het bijdragen aan de wetenschappelijke kennisontwikkeling ten aanzien van inrichting, functie en functioneren van de politie in de samenleving;
  • het bevorderen van de daadwerkelijke toepassing van nieuwe kennis en inzichten in politie- en veiligheidspraktijk;
  • het bevorderen en in stand houden van een goede onderzoek- en kennisinfrastuctuur voor politiewetenschappelijk(e) onderzoek en theorievorming.

Het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap valt inhoudelijk al sinds 1 januari 2014 onder verantwoordelijkheid van de Commissie Kennis en Onderzoek van de Politieonderwijsraad. Vanaf 1 januari 2018 is het secretariaat van de Commissie Kennis en Onderzoek (en tevens bureau Politie en Wetenschap) ondergebracht bij het secretariaat van de Politieonderwijsraad.

Het onderzoeksprogramma van Politie en Wetenschap wordt jaarlijks geactualiseerd, mede op basis van de jaarlijkse Call: een open inschrijving op vooraf bepaalde onderzoeksthema's en een vrij thema. De resultaten van het onderzoek verschijnen in onderzoeksrapporten en andere publicaties die een plaats kunnen krijgen in de publicatiereeksen: Politiekunde, Politiewetenschap en P&W Verkenningen. Vanaf 2015 is de Strategische Onderzoeksagenda Politie leidend voor de jaarlijkse open inschrijving.

Om de kennisoverdracht te vergroten wordt geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek met een duidelijke toegevoegde waarde voor de politiepraktijk en het politieonderwijs. De onderzoekspublicaties worden gericht verspreid, er worden follow-up activiteiten georganiseerd zoals studiedagen en seminars en de opbrengsten worden opgenomen in opleidings- en trainingsprogramma's.

De onderzoekspublicaties

Onderzoek in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap wordt in principe gepubliceerd in een van de publicatiereeksen; Politiekunde, Politiewetenschap en P&W-Verkenningen.

De reeksen worden uitgegeven door Sdu in Den Haag. Alle publicaties zijn publiek verkrijgbaar (rechtstreeks via de uitgever, of via de boekhandel). De publicaties vanaf 2012 kunnen worden gedownload als PDF of als E-Book. Een overzicht van alle publicaties, gerangschikt naar reeks en jaartal, staat op deze site.