• Politieenwetenschap


De organisatie bestaat uit:

de Commissie Kennis & Onderzoek (CKO) van de Politieonderwijsraad (POR), het secretariaat van de CKO en de Redactieraad.

De formele eindverantwoordelijkheid voor de externe aanbesteding van onderzoek in het kader van de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie berust bij de directeur van de Politieacademie. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het onderzoeksprogramma berust bij de Commissie Kennis en Onderzoek (CKO). Deze is verantwoordelijk voor de aanbesteding, programmering en uitvoering van het onderzoeksprogramma. De CKO vormt tevens het bindend element tussen politiepraktijk en wetenschapsveld, beide in de Commissie vertegenwoordigd.

De CKO valt onder de Politieonderwijsraad. De Politieonderwijsraad is een adviesorgaan, waarvan de positie en taken bij wet zijn geregeld. De Raad adviseert de minister van Justitie en Veiligheid over het regeringsbeleid met betrekking tot het Nederlandse politieonderwijs en de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie.

De CKO bereidt het advies voor over de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie en heeft daarnaast een signaleringsfunctie. Deze heeft betrekking op het signaleren en eventueel agenderen van maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende politiepraktijken – wat kan leiden tot nieuw onderzoek en accentverschuivingen in de Strategische Onderzoeksagenda en de daarop gebaseerde jaarlijkse Call.

De CKO is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Prof. dr. mr. M.J. Cohen

Leden
Drs. H.J. Meijer
Burgemeester van Zwolle

Drs. P. de Meij MBA
Directeur Operatiën Nationale Politie

Mr. F. Westerbeke
Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket

Drs. F. Paauw
Politiechef, Politie Eenheid Rotterdam

Mw. J. van den Berg
Politiechef, Landelijke Eenheid

Dr. J van Wilsem
WODC

Prof.dr.mr J.J.M. van Dijk
Hoogleraar Universiteit Tilburg

Prof.dr. E. Bakker
Politieacademie, Hoofd onderzoek OK&O

Mw. dr. N. Kop
Politieacademie, lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde

J. Struijs
Nederlandse Politiebond

Mw. dr. J.H.L.J. Janssen
Hoofd Onderzoek Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld
Lector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties aan de Avans Hogeschool

Drs. J.M. Bravo
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Directoraat-Generaal Politie

Het secretariaat van de CKO
Het secretariaat van de CKO is naast zijn taken in het kader van het secretariaat verantwoordelijk voor de uitvoering van het uitbesteden van onderzoek aan derden. Het draagt zorg voor: het benoemen en selecteren van onderzoeksthema's voor de jaarlijkse Call, de selectie en beoordeling van ingezonden onderzoeksvoorstellen en andere financieringsaanvragen, de aanbesteding en begeleiding van onderzoeksprojecten, de publicatie van onderzoeksrapporten en de organisatie van follow-up activiteiten. Het voert ook het secretariaat van de Redactieraad.

Het secretariaat kent de volgende samenstelling:

Programmadirecteur P&W/ secretaris CKO
drs. Annemieke Venderbosch

Programmamedewerkers P&W
mr. drs. Kees Loef
drs. Adriaan Rottenberg
dr. Marta Dozy
Monique van Nieuwenburg

Redactieraad
De redactieraad is een onafhankelijk adviescollege dat de kwaliteit en identiteit bewaakt van de publicatiereeksen van Politie en Wetenschap. De raad beoordeelt concept-publicaties en adviseert over hun opname in een van de reeksen. Criteria voor opname in een van de reeksen zijn ondermeer: (wetenschappelijke) kwaliteit, (praktijk)relevantie en reikwijdte.

Voorzitter
Prof.dr. H.G. van de Bunt
Erasmus Universiteit, Rotterdam

Leden
Mr.drs. C. Bangma
Politieacademie, Hoofd School voor Hogere Politiekunde

Prof. dr. P. van Reenen
Van Reenen-Russel Consultancy b.v.
Universiteit Utrecht

Mw. mr. W. de Jongste
WODC

Mw. drs. M. van Tankeren
Politie, Eenheid Den Haag

Dr. P.P.H.M. Klerks
Openbaar Ministerie, Parket Generaal