De organisatie bestaat uit:

de Commissie Kennis & Onderzoek (CKO) van de Politieonderwijsraad (POR), het bureau van de CKO en de Redactieraad.

De formele eindverantwoordelijkheid voor de uitbesteding van onderzoek in het kader van de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie berust bij de directeur van de Politieacademie. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het onderzoeksprogramma berust bij de Commissie Kennis en Onderzoek (CKO). Deze is verantwoordelijk voor de aanbesteding, programmering en uitvoering van het onderzoeksprogramma. De CKO vormt tevens het bindend element tussen politiepraktijk en wetenschapsveld, beide in de Commissie vertegenwoordigd. 

De CKO valt onder de Politieonderwijsraad. De Politieonderwijsraad is een adviesorgaan, waarvan de positie en taken bij wet zijn geregeld. De Raad adviseert de minister van Justitie en Veiligheid over het regeringsbeleid met betrekking tot het Nederlandse politieonderwijs en de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie. 

De CKO bereidt het advies voor over de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie en heeft daarnaast een signaleringsfunctie. Deze heeft betrekking op het signaleren en eventueel agenderen van maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende politiepraktijken – wat kan leiden tot nieuw onderzoek en accentverschuivingen in de Strategische Onderzoeksagenda en de daarop gebaseerde jaarlijkse Call. 

De CKO is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Dr. mr. M.J. Cohen

Leden
Prof.dr. E. Bakker
Politieacademie, Hoofd onderzoek OK&O

Mw. Prof.dr. B. van den Berg
Hoogleraar Cybersecurity Governance, Universiteit Leiden

Prof. em. dr. mr. J.J.M. van Dijk
Hoogleraar Universiteit Tilburg

Mr. O.R. Dros
Politiechef, Landelijke Eenheid

Drs. J. van Hoorn
Strategisch adviseur van de korpsleiding politie

Mw. Prof.dr. J.H.L.J. Janssen
Hoofd Onderzoek Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld
Lector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties aan de Avans Hogeschool

Mw. dr. N. Kop
Politieacademie, lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde

Mr. J.J.A. Lucas
Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket

A. Marcouch
Burgemeester van Arnhem

Drs. F. Paauw
Politiechef, Politie Eenheid Amsterdam

J. Struijs
Nederlandse Politiebond

Mr. F. Westerbeke
Politiechef, Politie Eenheid Rotterdam

Waarnemend lid
Drs. J.M. Bravo
Ministerie van Jusitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Politie

Het bureau van de CKO is naast zijn taken in het kader van het secretariaat van de CKO verantwoordelijk voor de uitvoering van het uitbesteden van onderzoek aan derden. Het draagt zorg voor: het benoemen en selecteren van onderzoeksthema’s voor de jaarlijkse Call in afstemming met stakeholders, de selectie en beoordeling van ingezonden onderzoeksvoorstellen en andere financieringsaanvragen, de aanbesteding en begeleiding van onderzoeksprojecten, de publicatie van onderzoeksrapporten en de organisatie van follow-up activiteiten. Het voert ook het secretariaat van de Redactieraad. 

Het bureau kent de volgende samenstelling: 

Programmadirecteur P&W/ secretaris CKO
drs. Annemieke Venderbosch

Procesmanagers onderzoek P&W
drs. Adriaan Rottenberg
drs. Seran de Leede
drs. Yvette Schoenmakers
Maarten Bollen

Programmacoördinator onderzoek P&W
Monique van Nieuwenburg


Redactieraad

De redactieraad is een onafhankelijk adviescollege dat de kwaliteit en identiteit bewaakt van de publicatiereeksen van Politie en Wetenschap. De raad beoordeelt concept-publicaties en adviseert over hun opname in een van de reeksen. Criteria voor opname in een van de reeksen zijn ondermeer: (wetenschappelijke) kwaliteit, (praktijk)relevantie en reikwijdte.

Voorzitter
Prof. em. dr. ir. J.B. Terpstra
Radboud Universiteit Nijmegen

Leden
Mr. drs. C. Bangma
Politie, Eenheid Midden-Nederland

Mw. mr. W.M. de Jongste
Projectbegeleider WODC
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Dr. P.P.H.M. Klerks
Raadadviseur
Parket Generaal, Openbaar Ministerie

mr. drs. C. Loef
Adviseur gemeente Arnhem

Mw. J. Overeem EMPM
Politie, Eenheid Midden-Nederland

Prof. em. dr. P. van Reenen
Van Reenen-Russel Consultancy b.v.
Universiteit Utrecht