• Politieenwetenschap


Programmering van onderzoek

De onderzoeksprogrammering van Politie en Wetenschap verloopt via een jaarlijkse cyclus die bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1.
Formulering van het onderzoeksprogramma 
Jaarlijks wordt een openbare oproep tot onderzoek opgesteld met enkele onderzoeksthema's. Dit gebeurt sinds 2015 op basis van de Strategische Onderzoeksagenda Politie. In de openbare oproep (de Call) worden onderzoeksinstellingen uitgenodigd voorstellen in te dienen voor het onderzoeksprogramma voor het komende jaar.

Stap 2.
Selectie en beoordeling onderzoeksvoorstellen
Ingediende onderzoeksvoorstellen worden onderworpen aan een selectie en beoordelingsprocedure welke onder supervisie staat van de Commissie Kennis en Onderzoek (CKO).
Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld op onder meer inhoudelijke kwaliteit en praktijkrelevantie.

Stap 3.
Jaarlijkse vaststelling van het onderzoeksprogramma
De selectie van de CKO mondt uit in een voordracht in het najaar, aan het College van Bestuur van de Politieacademie, dat het programma uiterlijk 31 december formeel vaststelt.

Stap 4.
Aanbesteding van projecten
Als het nieuwe onderzoeksprogramma eenmaal is vastgesteld, kunnen de onderzoeksprojecten worden aanbesteed. Aanbesteding houdt in dat een onderzoeksovereenkomst wordt aangegaan en in beginsel een begeleidingscommssie wordt ingesteld die de verdere uitvoering van het onderzoek zal bewaken en begeleiden.

Stap 5.
Begeleiding en publicatie van onderzoek
Nadat opdracht is verleend, fungeert het secretariaat CKO als spil bij de verdere begeleiding, voortgangsbewaking, kwaliteits-beoordeling en acceptatie van onderzoeksprojecten.
Standaard is bepaald dat de opdrachtgever het recht heeft onderzoekspublicaties uit te brengen in een van de eigen reeksen. Daarover wordt het secretariaat geadviseerd door de Redactieraad.

Stap 6.
Verspreiding en overdracht van kennis en onderzoeksresultaten
Aan de ‘achterkant’ van de onderzoeksprogrammering ligt het accent op een actieve en gerichte verspreiding van onderzoekspublicaties en de overdracht van nieuw verworven kennis en inzichten naar beleidspraktijk en opleiding.