Het uitbesteden van onderzoek

Het uitbesteden van onderzoek verloopt via een jaarlijkse cyclus die is vastgelegd in een Protocol. Dit Protocol kunt u openen via de onderstaande link. In de jaarlijkse cyclus worden de volgende stappen onderscheiden:

Stap 1.
Formulering van de Call
Jaarlijks wordt in afstemming met politie en andere stakeholders een openbare oproep tot onderzoek opgesteld met enkele onderzoeksthema’s. Dit gebeurt op basis van de Strategische Onderzoeksagenda Politie. In de openbare oproep (de Call) worden universiteiten en andere onderzoeksinstellingen uitgenodigd voorstellen in te dienen voor het onderzoeksprogramma voor het komend jaar. De Call sluit aan bij de onderzoekslijnen die de Politieacademie start op basis van de Onderzoeksagenda.

Stap 2.
Selectie en beoordeling onderzoeksvoorstellen
Selectie van onderzoeksvoorstellen vindt plaats in twee rondes. In de eerste ronde kan een onderzoeksidee van maximaal twee pagina’s worden ingediend. Hierna volgt een advies van de beoordelingscommissie om wel of niet in een tweede ronde een uitgewerkt onderzoeksvoorstel in te dienen. Bij een uitgewerkt onderzoeksvoorstel wordt door de indieners ook een kennisbenuttingsplan opgesteld. Ingediende onderzoeksvoorstellen worden onderworpen aan een selectie en beoordelingsprocedure.
Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld op onder meer wetenschappelijke kwaliteit en relevantie. Meer informatie hierover vindt u in de Call en het Protocol.

Stap 3.
Jaarlijkse vaststelling van het onderzoeksprogramma
De selectie van onderzoeksvoorstellen door de beoordelingscommissie mondt uit in een voordracht aan de directeur van de Politieacademie, die het jaarlijkse onderzoeksprogramma voor de uitbesteding van wetenschappelijk onderzoek formeel vaststelt.
 
Stap 4.
Aanbesteding van projecten
Als het nieuwe onderzoeksprogramma eenmaal is vastgesteld, kunnen de onderzoeksprojecten worden aanbesteed. Aanbesteding houdt in dat een onderzoeksovereenkomst wordt aangegaan en in beginsel een begeleidingscommissie wordt ingesteld die de verdere uitvoering van het onderzoek zal bewaken en begeleiden. In het kennisbenuttingsplan van het onderzoek zal staan hoe en op welke momenten de doelgroep van het onderzoek wordt betrokken gedurende en na het onderzoek.

Stap 5.
Begeleiding en publicatie van onderzoek
Nadat opdracht is verleend fungeert het bureau Politie & Wetenschap als spil bij de verdere begeleiding, voortgangsbewaking, kwaliteitsbeoordeling en acceptatie van onderzoeksprojecten. Standaard is bepaald dat de opdrachtgever het recht heeft onderzoekspublicaties uit te brengen in een van de eigen reeksen. Daarover wordt een advies uitgebracht door een onafhankelijke Redactieraad.

Stap 6.
Verspreiding en overdracht van kennis en onderzoeksresultaten
Er vindt een actieve en gerichte verspreiding van onderzoekspublicaties plaats en verschillende vormen van overdracht van nieuw verworven kennis en inzichten naar praktijk, beleid en onderwijs.

Begroting
Voor de uitbesteding van wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Strategische Onderzoeksagenda voor Politie is een jaarlijks budget beschikbaar van om en nabij € 1,8 miljoen. Daarvan is ongeveer 80% bestemd voor (nieuw) onderzoek en de rest voor uiteenlopende voorbereidings- en follow-up activiteiten

 Download Protocol