Proces bestuurlijke rapportage minstens even belangrijk als product

De bestuurlijke rapportage. Gezamenlijke inspanning in de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en overlast.

Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.

Bestuurskundigen van de politie en andere politiefunctionarissen delen met behulp van bestuurlijke rapportages politie-informatie met het lokaal bestuur. Burgemeesters kunnen op basis van deze informatie maatregelen treffen om criminaliteit te bestrijden of overlastgevende situaties te beëindigen.
Onderzoekers van adviesbureau PBLQ onderzochten in 2014 binnen vijf grote gemeenten hoe het proces rondom het ontvangen en opvolgen van bestuurlijke rapportages door het lokaal bestuur verloopt en hoe de samenwerking met de politie daarbij ervaren wordt. Eén van de conclusies is dat het proces rondom het opstellen en aanbieden van bestuurlijke rapportages minstens zo belangrijk is als het product zelf: een gezamenlijke keuze van lokaal bestuur en politie voor een bestuurlijke maatregel is dan ook een belangrijke factor voor succes.

Het doel van het onderzoek was om succes- en faalfactoren te vinden die een rol spelen bij de opvolging van bestuurlijke rapportages door het lokaal bestuur. Wanneer is het bijvoorbeeld
wel of niet zinvol om een bestuurlijke rapportage aan te bieden? In welke gevallen krijgt een bestuurlijke rapportage wel of geen opvolging en waarom? Om een antwoord te krijgen op deze vragen, hebben de onderzoekers direct betrokkenen bij de bestuurlijke aanpak geïnterviewd en documentstudie gedaan.

Dit verkennende onderzoek geeft een inkijk in hoe medewerkers van vijf grote gemeenten in Nederland en een RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en overlast ervaren en met welke uitdagingen zij daarbij te maken hebben. Het RIEC is het informatieknooppunt tussen provincies, gemeenten, politie, OM en bijzondere opsporingsdiensten, zodat een integrale (casusgerichte) aanpak kan worden bereikt.

In totaal zijn er zeven redenen gevonden die ertoe kunnen leiden dat een bestuurlijke rapportage geen opvolging krijgt, zoals onvolledige informatie, te laat aangeleverde informatie of veranderde omstandigheden. Daarnaast kunnen meer factoren van invloed zijn op het al dan niet inzetten van bestuurlijk instrumentarium, zoals de context waarin criminaliteit is gepleegd of voorzichtigheid in verband met risico’s voor gemeenteambtenaren.

De kans op succesvolle opvolging van de bestuurlijke rapportages is het grootst als al op voorhand met de ontvanger is afgestemd dat een bestuurlijke maatregel de voorkeur heeft en er goede nazorg is om er zeker van te zijn dat de bestuurlijke rapportage voldoet aan de informatiebehoefte van de ontvanger.


NADERE INFORMATIE:
Van de zijde van de onderzoekers:
- Inge Gorissen, adviseur beleid en onderzoek PBLQ. Tel.: 06-41814123

Van de zijde van Politie en Wetenschap:
- Annemieke Venderbosch, directeur Programma Politie & Wetenschap. Tel.: 06-13216168

De bestuurlijke rapportage. Gezamenlijke inspanningen in de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en overlast. (PK 74). Door: I. Gorissen, R.H. Johannink. Politiekunde 74, Politie en Wetenschap, Apeldoorn; Reed Business, Amsterdam 2015.

Het rapport is gratis te downloaden als PDF of als E-book van de website www.politieenwetenschap.nl

Terug