De bestuurlijke rapportage

Gezamenlijke inspanning in de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en overlast (2015). I. Gorissen (PBLQ, Den Haag). Politiekunde 74

Samenvatting

Bestuurskundigen van de politie en andere politiefunctionarissen delen met behulp van bestuurlijke rapportages politie-informatie met het lokaal bestuur. Burgemeesters kunnen op basis van deze informatie maatregelen treffen om criminaliteit te bestrijden of overlastgevende situaties te beëindigen.
Onderzoekers van adviesbureau PBLQ onderzochten in 2014 binnen vijf grote gemeenten hoe het proces rondom het ontvangen en opvolgen van bestuurlijke rapportages door het lokaal bestuur verloopt en hoe de samenwerking met de politie daarbij ervaren wordt. Eén van de conclusies is dat het proces rondom het opstellen en aanbieden van bestuurlijke rapportages minstens zo belangrijk is als het product zelf: een gezamenlijke keuze van lokaal bestuur en politie voor een bestuurlijke maatregel is dan ook een belangrijke factor voor succes.

Het doel van het onderzoek was om succes- en faalfactoren te vinden die een rol spelen bij de opvolging van bestuurlijke rapportages door het lokaal bestuur. Wanneer is het bijvoorbeeld
wel of niet zinvol om een bestuurlijke rapportage aan te bieden? In welke gevallen krijgt een bestuurlijke rapportage wel of geen opvolging en waarom? Om een antwoord te krijgen op deze vragen, hebben de onderzoekers direct betrokkenen bij de bestuurlijke aanpak geïnterviewd en documentstudie gedaan.

Dit verkennende onderzoek geeft een inkijk in hoe medewerkers van vijf grote gemeenten in Nederland en een RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en overlast ervaren en met welke uitdagingen zij daarbij te maken hebben. Het RIEC is het informatieknooppunt tussen provincies, gemeenten, politie, OM en bijzondere opsporingsdiensten, zodat een integrale (casusgerichte) aanpak kan worden bereikt.

In totaal zijn er zeven redenen gevonden die ertoe kunnen leiden dat een bestuurlijke rapportage geen opvolging krijgt, zoals onvolledige informatie, te laat aangeleverde informatie of veranderde omstandigheden. Daarnaast kunnen meer factoren van invloed zijn op het al dan niet inzetten van bestuurlijk instrumentarium, zoals de context waarin criminaliteit is gepleegd of voorzichtigheid in verband met risico’s voor gemeenteambtenaren.

De kans op succesvolle opvolging van de bestuurlijke rapportages is het grootst als al op voorhand met de ontvanger is afgestemd dat een bestuurlijke maatregel de voorkeur heeft en er goede nazorg is om er zeker van te zijn dat de bestuurlijke rapportage voldoet aan de informatiebehoefte van de ontvanger.

 

U staat op het punt om De bestuurlijke rapportage bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • PK74.pdf
  • PK74.epub
  • PK74.Kerngegevens.pdf
terug
De bestuurlijke rapportage