Gebiedsgebonden werken

De ervaringen van gebiedsgebonden politiefunctionarissen in de dagelijkse praktijk (2004). Annet Nienhuis, Yvonne Huizing, Jet Burgert en Wout Gelderloos (B&A-groep Beleidsonderzoek en Advies, Den Haag). Verkenningen 10

Samenvatting

Doel was het dagelijkse werk van gebiedsgebonden politiefunctionarissen (‘wijkagenten’) in kaart te brengen, gekoppeld aan hun taakopvatting enerzijds en hun perceptie ten aanzien van de meerwaarde en opbrengsten ervan anderzijds. Een aantal van 240 wijkagenten, verspreid over verschillende teams in 10 politieregio’s, heeft een enquête ingevuld en daarnaast gedurende een volle week een dagboekje bijgehouden met daarin opgetemd de werkelijk verrichte inspanningen en bestede tijd. Daarnaast is met een 40-tal uitvoeriger gesproken.

Als belangrijkste van hun taken noemen wijkagenten het zichtbaar aanwezig zijn in de wijk, en het onderhouden van - contacten in – uiteenlopende netwerken in en rondom de buurt. De kern van de gebiedsgebonden aanpak bestaat volgens hen uit kennen en gekend worden en van daaruit bij te dragen aan de aanpak van problemen. Het merendeel meent dat ze daarin ook slagen d.w.z. effectief bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in wijk of buurt. Alleen valt het de respondenten moeilijk de opbrengsten van hun werk meer concreet te benoemen. Wat het type wijk betreft is men van mening dat de gebiedsaanpak in principe geschikt is voor elke wijk, wat niet wil zeggen dat elke gebiedsagent ook even geschikt is voor verschillende type wijken zoals grote stads probleemwijken of rustige plattelandsgebieden.

Wijkagenten zijn ze niet allemaal even goed te spreken over de wijze waarop hun werk is georganiseerd. Belangrijke elementen daarbij zijn de (netto)tijd die men effectief in of met werkzaamheden tbv de wijk kan doorbrengen in samenhang met de organisatorische inbedding en de mate van sturing en ondersteuning die men krijgt. Het meest positief zijn wijkagenten wier werkzaamheden duidelijk zijn vastgelegd en die ook steun krijgen van chefs en collega’s.

Wat de aanwezigheid in de wijk betreft blijkt een samenhang te bestaan met het type wijk. De gemiddelde tijd die wijkagenten doorbrengen in hun wijk varieert van ruim 1.5 tot 2.5 uur per (8-urige) werkdag. Aan activiteiten buiten de wijk besteden ze 1.5 tot 2 uur per werkdag Agenten die werkzaam zijn in grote stadsprobleemwijken worden minder ingezet voor ander werk, in het kader van de noodhulp of opsporing, dan hun collega’s in andere wijken, met name in plattelandsgemeenten. Vooral de laatste hebben dan ook het gevoel niet voldoende tijd te kunnen besteden aan de problemen in hun wijk.. 

U staat op het punt om Gebiedsgebonden werken bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • gebiedsgebonden_werken.pdf
  • bijlage_gebiedsgebonden_werken_samenvatting.pdf
  • VK10.Kerngegevens.pdf
terug