De kerntakendiscussie; verloop, opbrengsten en barrières

(2007). E.J. van der Torre, J. Kuppens, H.B. Ferwerda en V.J. van Bolhuis (COT, Rotterdam / Bureau Beke, Arnhem). Verkenningen 29

Samenvatting

 In deze verkenning staat de vraag centraal wat de oriëntatie op kerntaken precies inhoudt en wat de, mogelijke, consequenties zijn voor de inzet en prioriteitstelling van de politie. Daartoe wordt enerzijds de stand van discussie beschreven in politieregio’s en bestuurlijke gremia op lokaal en regionaal niveau. Anderzijds is gekeken waar discussies concreet in uitmonden: vindt er een herijking of –schikking van taken of verantwoordelijkheden plaats, zo ja op welk terrein en met welke ervaringen en resultaten.

U staat op het punt om De kerntakendiscussie; verloop, opbrengsten en barrières bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • kerntaken_COTBeke.pdf
  • VK29.Kerngegevens.pdf
terug