Regeldruk bij de politie in beeld gebracht

Vooronderzoek ter identificatie en categorisering van knelpunten (2012). B. van der Linden, P.A. van der Hauw en A. Bruins (EIM, Zoetermeer). Verkenningen 61

Samenvatting

In discussies over problemen bij de politie en mogelijkheden om de politie efficiënter te maken, duiken ook regelmatig bureaucratie en regeldruk op als mogelijke aangrijpingspunten voor het beleid. Bureaucratie en regeldruk worden bij de politie als enorm en toenemend ervaren, met als gevolg dat de professionals minder aan de uitvoering van hun kerntaken toekomen. Tegelijkertijd blijkt het niet eenvoudig te zijn om precies de vinger op de zere plek te leggen als het gaat om bureaucratie bij de professionals in het algemeen en bij de politie in het bijzonder. Als professionals klagen over bureaucratie blijken de klachten lang niet altijd betrekking te hebben op tijdverslindende administratieve taken. Er wordt bijvoorbeeld ook geklaagd over inhoudelijke taken die moeten worden uitgevoerd, over onhandige automatisering of andere systemen die moeten worden gebruikt, over nieuwe werkmethodieken die ingevoerd moeten gaan worden etc.
Met behulp van deskresearch en interviews met deskundigen tracht EIM in deze verkenning een overzicht te verschaffen van de meest actuele knelpunten qua bureaucratie en regeldruk bij de korpsen. Om tot een goede afbakening van het begrip regeldruk te komen stellen de onderzoekers het takenpakket van een individuele politieagent centraal. Dit takenpakket is opgebouwd uit diverse schillen waarbij de binnenste schil rechtstreeks tot de kerntaak behoort en de buitenste helemaal niet meer. Bijvoorbeeld het verantwoorden van een dienstrit.
In het onderzoek worden geïnventariseerde problemen en knelpunten ingedeeld in drie – met elkaar samenhangende – categorieën: knelpunten in de ICT-sfeer, knelpunten in de sfeer van personeel en organisatie en knelpunten in de sfeer van bureaucratie. Binnen deze laatste categorie wordt onderscheid gemaakt tussen externe en interne bureaucratie en wordt aandacht besteed aan:

  • De aard van het knelpunt;
  • Welke politieprofessionals last ondervinden van het knelpunt;
  • De oorzaak van het knelpunt;
  • Mogelijke oplossing(en) voor het knelpunt.

 

Bij de duiding van de gevonden knelpunten maken de onderzoekers gebruik van het TNO Tijdsbesteding onderzoek bij de politie van een paar jaar geleden. Op basis van deze cijfers wordt geconcludeerd dat met bureaucratie, regeldruk en gerelateerde zaken jaarlijks maar liefst 5.900 fte is gemoeid. Het meeste daarvan lekt weg naar door externe regelgeving veroorzaakte bureaucratie. 

U staat op het punt om Regeldruk bij de politie in beeld gebracht bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • Regeldruk1.pdf
  • VK61.Kerngegevens.pdf
terug