Mobiel banditisme

Opbrengsten van de verkennende fase van het onderzoeksprogramma Moba (2019). T van Ham, J. van Esseveldt, H. Ferwerda P&W verkenning 83

Samenvatting
Het gaat hier om een voorstudie naar het fenomeen mobiel banditisme die op verzoek van en in samenwerking met de politie is gestart. Het doel van dit verkennende onderzoek is om na te gaan of het mogelijk is om geautomatiseerde informatie over de omvang van mobiel banditisme (Moba) uit de politieregistratiesystemen te ontsluiten en, zo ja, hoe.

Daartoe zijn bijna 1.000 vermogensmisdrijven met minimaal een buitenlandse verdachte inhoudelijk geanalyseerd en is bekeken of de betreffende zaak Moba-gerelateerd was.

Het verslag laat zien dat mobiel banditisme zich op verschillende manieren onderscheidt, maar dat systeeminformatie onvoldoende houvast biedt voor het doen van schattingen op basis van een query over alle bij de politie bekende vermogensmisdrijven. Wel biedt het onderzoek aangrijpingspunten om tot toekomstige schattingen te komen en geeft het zicht op Moba-gerelateerde onderwerpen die ten behoeve van de aanpak kunnen worden verdiept.

U staat op het punt om Mobiel banditisme bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • VK83.pdf
  • V83d.Kerngegevens.pdf
terug