Op prestaties gericht

Op prestaties gericht
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Over gevolgen van prestatiesturing en prestatieconvenanten voor sturing en uitvoering van politiewerk (2006). M.P.C.M. Jochoms (Politieacademie, Apeldoorn), F. van der Laan, W. Landman en P.S. Nijmeijer (Twynstra Gudde, Amersfoort) en A. Sey (Universiteit van Amsterdam). Politiewetenschap 32c

Cijfers en stakeholders

Cijfers en stakeholders
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Prestatiesturing en de gevolgen voor de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke relaties van de politie (2006). A. van Sluis, L. Cachet, L. de Jong, C. Nieuwenhuyzen en A. Ringeling (Erasmus Universiteit Rotterdam). Politiewetenschap 32a

Omgaan met conflictsituaties

Omgaan met conflictsituaties
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Op zoek naar goede werkwijzen bij de politie (2006).
O. Adang, N. Kop (Politieacademie, Apeldoorn), H. Ferwerda (Advies en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem). Politiewetenschap 30

Samenvatting
Het betreft een evaluatief onderzoek naar het optreden van politiemensen in een drietal (potentiële) conflictsituaties met als achterliggende vraag in hoeverre daarbij sprake is van 'good practises'. Het onderzoek focust op een drietal praktijksituaties: omgang met psychisch gestoorden, uitgaanspubliek en probleemjongeren. Naast langdurige observaties vormden een uitgebreide literatuurstudie en een aantal groepsgesprekken en expertmeetings de belangrijkste onderzoeksmethoden. Het veldwerk is verricht in een 12-tal bureaus in 10 regiokorpsen, wat de studie redelijk representatief maakt voor Nederland.

De uitkomsten belichten aan de ene kant wordt de huidige praktijk van het politieoptreden, en eventuele achterliggende motieven, ('feit') en geeft aan de andere kant een meer normatieve schets van wat op basis van alle gebruikte bronnen, aangemerkt zou kunnen worden als een 'good practise' ('norm'). Met betrekking tot de uitvoeringspraktijk concluderen de onderzoekers dat in het algemeen geen nauwelijks sprake is van planmatig en doordacht optreden. Er leven wel denkbeelden over goede werkwijzen, maar die worden nauwelijks systematisch uitgewisseld, laat staan samengebracht in een soort van beroepsmatige standaard. Ook koppels van agenten blijken nauwelijks te communiceren over hun interventie strategie, noch voorafgaand aan, noch tijden of na afloop van een optreden. De geobserveerde praktijk levert dus weinig aanknopingspunten voor het benoemen van good practises. Wat dit betreft vallen de onderzoekers terug op de literatuur en op gevoerde groepsgesprekken. 
Daaruit wordt een aantal '(generieke) randvoorwaarden' voor goed en verantwoord optreden gedestilleerd. Dat gebeurt in termen van 'competenties' en 'handelingsregels' van medewerkers en leiders bijvoorbeeld, die de praktijk weinig concrete handvatten bieden. 

Zedencriminaliteit in Nederland

Zedencriminaliteit in Nederland
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Delicten en delinquenten nader in beeld gebracht (2006). A.Ph. van Wijk, S.R.F. Mali, R.A.R. Bullens, L. Prins en P.P.H.M. Klerks (Politieacademie Onderzoeksgroep, Apeldoorn). Politiewetenschap 28

Preventief fouilleren

Preventief fouilleren
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Een analyse van het proces en de externe effecten in tien gemeenten (2005). E.J. van der Torre (COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Den Haag) en H.B. Ferwerda (Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem). Politiewetenschap 27

Niet zonder slag of stoot

Niet zonder slag of stoot
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

De geweldsbevoegdheid en doorzettingskracht van de Nederlandse politie (2005). J. NaeyƩ (Vrije Universiteit, Amsterdam). Politiewetenschap 26