[email protected]

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Een onderzoek naar ervaringen van wijkagenten met een website en met e-mail (2003). A. Kuijvenhoven en E. van Laere (Bureau B.A.A.T.). Verkenningen 6

Een verkennend onderzoek naar Ouderenmishandeling

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Samenvatting

Onderwerp van deze verkenning is de vraag in hoeverre sprake is van - vormen van - ouderenmishandeling of geweldgebruik tegen ouderen in de (mantel)zorg. Dit tegen de achtergrond van de toenemende vergrijzing en het groeiend aantal ouderen aangewezen zijn op c.q. afhankelijk van (mantel)zorg.

Met een 50-tal (ervarings)deskundigen zijn gesprekken gevoerd over het voorkomen van verschillende vormen van ouderenmishandeling, in hoeverre wat dit betreft sprake is van een 'dark number' en wat er tegen te doen is c.q. in institutioneel verband aan wordt gedaan.
De respondenten signaleren een zorglijke ontwikkeling in zoverre het aanbod van mantelzorg, kwantitatief en kwalitatief, achterblijft bij de snel groeiende vraag. Verder wordt geconstateerd dat weliswaar het bewustzijn en de alertheid onder hulpverleners op het punt van ouderenmishandeling groeit, maar de registratie nog steeds in de kinderschoenen staat, wat er mede toe leidt dat sprake lijkt van onderrapportering.

De auteurs komen tot de slotsom dat er voldoende aanwijzingen zijn om aan te nemen dat ouderenmishandeling in (mantel)zorg een groeiend, maar grotendeels nog verborgen probleem vormt dat een hoge(re) plaats verdient op de politiek-maatschappelijke agenda. Zij pleiten voor verbetering van de gebrekkige registratie, onder meer door eenduidige begripsdefinities, en voor een landelijk representatief onderzoek onder zowel thuiswonende ouderen als in verzorgings- en verpleeghuizen.

Geweldscriminaliteit tegen ouderen

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Samenvatting

Onderwerp van deze kortlopende verkenning is de vraag in hoeverre ouderen een verhoogd risico lopen op slachtofferschap van (gewelds-)criminaliteit en met welke eventuele gevolgen voor preventie en bestrijding. Een niet onbelangrijke vraag met het oog op de toenemende vergrijzing en de al dan niet vermeende grotere kwetsbaarheid van ouderen. Uiteindelijke doel was antwoord te geven op de vraag of vervolgonderzoek aan de orde is en zo ja waar zich dat op zou moeten richten.

Uit een analyse van de relevante (inter)nationale literatuur over ouderen en slachtofferschap van (gewelds-) criminaliteit blijkt dat, i.t.t. de algemene verwachting, het slachtofferschap van ouderen feitelijk (en naar verhouding) laag is. Dat wordt over het algemeen verklaard door hun levensstijl in combinatie met het nemen van voorzorgsmaatregelen in de preventiesfeer. Een analyse van (recente) Nederlandse slachtoffergegevens wijst evenwel uit dat ouderen vanaf 65 wel degelijk een verhoogd slachtofferrisico lopen, met name van bedreiging en van zogenoemde 'babbeltrucs'. Nadere analyse wijst verder uit dat het slachtofferrisico groter is voor ouderen die wonen in bejaarden- of verzorgingshuizen in slechte buurten in de grote steden, met veel criminaliteit en overlast.

Als mogelijke onderwerpen voor (vervolg)onderzoek worden genoemd: slachtofferstudies, met als doel meer zicht te krijgen op aangiftegedrag van ouderen in relatie tot slachtofferschap van bedreiging, en daderstudies naar overwegingen en modus operandi van personen die zich bedienen van 'babbeltrucs'.

Ik stond erbij en..

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Een onderzoek naar het ingrijpen van omstanders bij incidenten in het publiek domein (2003). E. de Bie, A. van Loenen, M. Egelkamp en M. Eysink Smeets (Es&E, Den Haag). Verkenningen 3

Blauw en andere kleuren

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Cultuurverschillen in communicatie tussen politie en allochtonen (2003). F. Leenders en B. Wesselingh (CVO, Utrecht). Verkenningen 2