Achter de schermen

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Een verkennend onderzoek naar downloaders van kinderporno (2009). A. van Wijk, A. Nieuwenhuis en A. Smeltink (Bureau Beke, Arnhem). Verkenningen 45

Kan het samen?

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Verkenning naar de mogelijkheden van operationele samenwerking tussen politie en brandweer (2009). I. Helsloot, J. Groenendaal en E. Warners (Crisislab, Renswoude / Vrije Universiteit Amsterdam). Verkenningen 43

Staatssecretaris of seriecrimineel

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Staatssecretaris of seriecrimineel. Het smalle pad van de Marokkaan

Paul Andersson Toussaint. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2009

Abstract
Het betreft een onderzoeksjournalistieke productie die als een (complementair) vervolg gezien kan worden op ‘het Marokkanendrama’ dat in 2007 is uitgebracht. Complementair in zoverre de insteek was om de andere kant van de medaille te belichten en meer in het bijzonder het levensverhaal van succesvolle Marokkanen. Wat maakt dat zij er wel in zijn geslaagd een positieve binding te ontwikkelen met de Nederlandse samenleving, voor zover afleidbaar uit het verwerven van voldoende startkwalificaties voor de arbeidsmarkt, een geslaagde maatschappelijke beroepscarrière en/of het beëindigen van mogelijk voorheen probleemgedrag? In hoeverre is de sleutel van hun ‘succes’ gelegen in kenmerken van persoon, gezin, buurt, religie of de invloed van ‘rolmodellen’?

Maar anders dan bij het Marokkanendrama belicht dit boek de problematiek van Marokkaanse jongeren vooral van ‘binnenuit’. Niet zozeer vanuit de gezinnen maar vanuit het perspectief van de buurten waarin de meeste van hen opgroeien. Buurten die veel kenmerken hebben van etnische getto’s. De auteur is wat dit betreft goed ingevoerd. Hij houdt zich al een aantal jaren intensief met dit vraagstuk bezig, kent alle betrokkenen en heeft met veel van hen, ook de jongeren waar het om gaat, meermalen intensief gesproken.

‘Het smalle pad van de Marokkaan’ weerspiegelt de realiteit van het toekomstperspectief van Marokkaanse jongeren, met name jongens van de 2de generatie. De sociaal- maatschappelijke en culturele omgeving waarin veel van hen opgroeien, zeker in Amsterdam, biedt een negatieve context met overwegend ongunstige condities voor succesvolle zelfontplooiing en positieve binding met de Nederlandse samenleving. Ze groeien op in vergaand gesegregeerde wijken in combinatie met gebrekkige opvoeding, scholing, verkeerde vrienden etc. Condities waaruit het, dat wordt opnieuw indringend zichtbaar gemaakt, moeilijk ontsnappen is.

In dat sombere perspectief van een kansarme generatie krijgt het levensverhaal van succesvolle Marokkanen, met name diegenen die in dezelfde omgeving opgroeien maar zich eraan hebben weten te ontworstelen, een bijzondere betekenis. Ook omdat in hun levensverhaal duidelijk wordt hoe cruciaal factoren als bijvoorbeeld een goede opvoeding door betrokken ouders zijn, naast de eigen wil en ambitie om te slagen. Een ambitie waarin ze onvoldoende worden ondersteund vanuit de eigen ‘gemeenschap’. In dat verband wordt de metafoor van de ‘krabbenmand’ gebruikt: pogingen van individuen zich aan dit ‘getto’(in meerdere opzichten) te ontworstelen, dus om uit de mand te kruipen, worden door de andere krabben in de mand tegengewerkt of ongedaan gemaakt. Zij die er wel in slagen worden niet zelfden gebrandmerkt als ‘verraders’.

Het Marokkanendrama liet zien waarom het bij de problemen met Marokkaanse jongeren om een complex maatschappelijk vraagstuk gaat waarvan de oplossing niet, en zeker niet in de eerste plaats of alleen gelegen is bij politie en justitie. Er moet gesleuteld worden aan de voorkant van het probleem en dat vraagt om een gecombineerde inspanning van zowel de Marokkaanse gemeenschap zelf als al die eerstelijns professionals in zorg, hulpverlening, onderwijs, maatschappelijk werk enz. Cruciaal daarbij is dat de Marokkaanse ‘gemeenschap’ zelf verantwoordelijkheid neemt voor eigen lot en handelen. Bestuur en hulpverlening moeten goede initiatieven van ‘binnenuit’ steunen en stimuleren. 

Slangenkoppen en tijgerjagers

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Illegaliteit en criminaliteit onder Chinezen in Nederland (2009). J. Knotter, D.J. Korf en Hiu Ying Lau (Bonger Instituut voor Criminologie / UVA, Amsterdam). Verkenningen 40

Tekenen van vertrouwen

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Op zoek naar risico's en kansen vanuit het perspectief van orde en veiligheid in woonwijken (2009). A. Buijs (Rigo, Amsterdam). Verkenningen 39

Veelbelovende verklaringen voor de daling van de criminaliteit na 2002

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Samenvatting

Is de sterke daling van de criminaliteit na 2002 geluk of wijsheid? Dit is de vraag die centraal staat in deze verkenning. Doel is veelbelovende verklaringen te vinden voor de ommekeer in de decennialange stijging van de criminaliteit. Die zouden in een vervolgstudie nader op hun houdbaarheid moeten worden getoetst. Vooral de periode van 1995- 2007 heeft een sterke criminaliteitsdaling te zien gegeven. De vraag is hoe deze is te verklaren en of de mogelijke oorzaken gelegen zijn in maatschappelijke ontwikkelingen dan wel verbeterd veiligheidbeleid of effectiever politie-optreden. De vraag naar de oorzaken van de daling in de criminaliteit is actueel vanwege de ambitieuze kabinetsdoelstelling de criminaliteit in 2010 met 25 procent te hebben verlaagd vergeleken met 2002. Voor zowel beleidsmakers als uitvoerders is de vraag hoe de gerealiseerde criminaliteitsdaling is vast te houden. In de studie wordt een groot aantal mogelijke verklaringen voor de criminaliteitsdaling onder de loep genomen. Een aantal valt af, een paar blijven over. Het betreft onder meer toegenomen (technische) preventie-inspanningen van burgers en overheid om het aantal woninginbraken en autokraken tegen te gaan en het zogeheten hot spot policing. Inmiddels is gestart met het vervolgonderzoek dat de gevonden veelbelovende verklaringen hard moeten maken.