Over pedoseksuelen gesproken

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Het leven van pedoseksuelen op basis van verhalen van hun (ex-)partners, justitiƫle informatie en de klinische partij (2011). A. van Wijk en I. van Leiden (red.) (Onderzoeks- en Adviesbureau Beke, Arnhem). Verkenningen 58

Aan de rand van het bestel

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Een verkennende studie naar bestuurlijk veiligheidsbeleid en politiewerk in kleine gemeenten (2011). T.B.W.M. van der Torre-Eilert, D. Keijzer, H. Bergsma, E. Bervoets en E.J. van der Torre (LokaleZaken, Rotterdam). Verkenningen 56

De rol van adspiranten in de Nederlandse politiepraktijk

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Samenvatting

In een verkennend onderzoek gekeken naar ervaringen met de inzet van politie adspiranten tijdens politiekwerk. Belangrijkste informatiebron is een internet enquête onder adspiranten, aangevuld met interviews met betrokkenen van de Politieacademie, van de korpsen en met burgers op straat. Daarnaast hebben de onderzoekers ook meegelopen op straat. De korpsleiding van de ondervraagde korpsen isl blij met de bijdrage die de adspiranten leveren aan het ‘blauw op straat’ van het korps. Enkele knelpunten liggen onder meer in de inhoudelijke aansluiting van stages en leertrajecten: coaches blijken niet altijd goed op de hoogte met taakopdrachten die adspiranten meekrijgen. In de korpsen wordt in principe iedereen bij toerbeurt ingezet als coach, er wordt over het algemeen niet gewerkt met een beperkt aantal geschikte coaches. Het blijkt dat de aansluiting tussen opleiding en praktijk het minste is bij de hogere opleidingsniveaus (master en bachelor); zij spreken van ‘onderbenutting’ van vaardigheden en kwaliteiten. Toch is men over het algemeen tevreden over de opleiding. De onderzoekers besluiten de verkenning met een aantal aanbevelingen. 

Typologie van plegers van geweldsdelicten

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Samenvatting

In deze verkenning wordt aan de hand van de bestaande literatuur onderzocht of daders van publiek geweld te onderscheiden zijn in verschillende profielen of subcategorieën. Zo wordt onderzocht of er subtypen publieke geweldplegers te onderscheiden zijn op basis van kenmerken en motieven. Deze vraag, afkomstig van de politiewerkvloer, moet leiden tot meer kennis van de daders en mogelijk daarmee de opmaat vormen voor een betere aanpak in de praktijk.

De onderzoekers onderscheiden zeven typen publiek geweld:
- Geweld in het verkeer
- Geweld rondom voetbal
- Geweld bij het uitgaan
- Homonegatief geweld
- Geweld tegen personen in publieke functies
- Geweld bij vermogensdelicten

Van elk van de zeven typen wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven voor wat betreft de meest recente stand van zaken; aantallen, kenmerken daders, onderzoek, uitingsvormen etc.
Geconstateerd wordt dat er behoorlijke verschillen in kennis zijn als het over de verschillende dadertypen gaat. Zo is er vrijwel nog geen onderzoek gedaan naar de daders van homonegatief geweld en is er daarentegen een overvloed aan kennis als het om voetbalgeweld gaat. Dat alles beperkt de mogelijkheden voor een valide typologie.
Niettemin doen de onderzoekers een eerste aanzet. Ze onderscheiden 5 typen obv leeftijd, geslacht, etniciteit, antecedenten en sociale positie. Een mix dus van achtergrond- en gedragskenmerken. Sommige typen (b)lijken welhaast exclusief verbonden met een bepaalde verschijningsvorm van geweld, andere minder. Het dan ook is de vraag of het in deze vorm al houvast biedt voor gerichte preventie of repressie. 

Lastige verhalen

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Een exploratief onderzoek naar valse aangiften van zedenmisdrijven door meisjes van 12-18 jaar (2011). A. van Wijk en A. Nieuwenhuis (Onderzoeks- en Adviesbureau Beke, Arnhem). Verkenningen 53

Extreem link(s)?

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Een verkennend onderzoek naar linksgeoriƫnteerde initiatieven in Nederland (2010). L.P. van der Varst, M. Zannoni, A. Bouabid, T. van Ham en A. van Wijk (COT, Den Haag / Bureau Beke, Arnhem). Verkenningen 52

Politie en Bestuur in de Bible Belt: een verkenning

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Samenvatting

In dit verkennend onderzoek onder gemeenten van de zogenaamde bible belt wordt een kijkje gegeven in de relatief lastig te onderzoeken wereld van criminaliteit en handhaving in kleine christelijke dorpsgemeenschappen. Uit interviews en expertmeetings met vooral professionals uit de betrokken gemeenten blijkt dat er is weliswaar sprake lijkt te zijn van een eigen veiligheidsproblematiek, maar die is in omvang ook weer vrij beperkt is. Wel is er het vermoeden dat sprake is van onderrapportering, zeker ook wat betreft huiselijke problematiek achter de voordeur. Verder valt vooral het alcohol- en druggebruik onder jongeren op en de daaraan gerelateerde overlast. Bij de aanpak hiervan moet rekening worden gehouden met de gedogende houding van de gemeenschap, zeker bij alcoholmisbruik en de neiging tot zelfredzaamheid (dat lossen wel onderling wel op) en het buitensluiten van bemoeienis van buitenaf. Regelontduiking lijkt in zijn algemeenheid een beetje bij de cultuur te horen en wordt door de mensen zelf niet als probleem gezien. Dit maakt bestuurlijke en politiële handhaving complex, zeker waar de regelontduiking wordt gecombineerd met anti-overheidssentimenten. Het blijft overigens wel lastig om te bepalen of de problematiek typerend is voor de Bible Belt of dat het eerder gaat om kenmerkende factoren voor kleine plattelandsgemeenschappen.