De stand van politieresearch

Inventarisatie en perspectief (2020). Prof. dr. P. van Reenen Bijzondere publicatie

Politieonderzoek is relevant - en staat ter discussie. 

Dat wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de politie relevant is, staat buiten kijf: voor het adequaat functioneren van het politieapparaat is kwalitatief hoogwaardig onderzoek onontbeerlijk.

Maar dit onderzoek staat ook ter discussie. Worden de juiste thema’s onderzocht? Komen essentiële strategische kwesties voldoende aan bod? Is de sturing en de coördinatie van het onderzoek voldoende op orde? Beschikken wij over een voor dit veld adequate onderzoekstructuur? Deze en vergelijkbare vragen zijn de afgelopen tijd voorwerp van discussie geworden.

Daarom heeft de Commissie Kennis en Onderzoek van de Politieonderwijsraad aan Prof. dr. Piet van Reenen gevraagd om het recente empirische politierelevante onderzoek te inventariseren. Een dergelijk overzicht bestond niet, en kan een goede basis vormen om de discussie over een goede inrichting van politierelevant onderzoek te voeren.

Dat overzicht ligt nu voor. Maar Van Reenen heeft het daarbij niet gelaten: zijn inventarisatie heeft hem ertoe gebracht om, mede op basis van de stand van zaken in andere landen, na te denken over de vraag hoe wij in Nederland de zaken zouden kunnen verbeteren - en hij doet daar voorstellen voor - voorstellen die wat mij betreft een goede start vormen voor het vervolg van de discussie.

Ik nodig u daarom uit het rapport te lezen en er over na te denken. Wat leert ons deze inventarisatie? Zien we daarin verbeterpunten? Hoe brengen we de verschillende wensen over wetenschappelijk onderzoek van bestuurders en onderzoekers constructief samen? Is de door Piet van Reenen geopperde gedachtegang aantrekkelijk en reëel? 

Zodra de omstandigheden het toelaten zal ik een discussiebijeenkomst organiseren met de verschillende belanghebbende partijen om samen constructief te kijken naar wensen en mogelijkheden. 

Job Cohen

Voorzitter Commissie Kennis en Onderzoek

Bestanden downloaden

Politieresearch_Piet_van_Reenen.pdf
Terug