Evidence-based policing

Bouwstenen voor een debat in Nederland (2023). J. Terpstra, R. Salet (red.) Bijzondere publicatie

In discussie over evidence-based policing

Evidence-based policing heeft een belangrijke positie verworven in de internationale politiewetenschap. Dit gedachtegoed heeft, vooral in de VS en in Engeland / Wales, veel invloed gekregen op het denken over de professionalisering en verbetering van politiewerk en over de relatie tussen politie en wetenschappelijk onderzoek. Internationaal woedt ook het debat over EBP al een tijdje onder wetenschappers. Jan Terpstra en Renze Salet redigeerden een discussiebundel met perspectieven op EBP om ook hier de discussie te stimuleren. 

Startpunt in de discussiebundel is een essay van Jan Terpstra, gebaseerd op een uitgebreid internationaal literatuuronderzoek. Uitgangspunt daarbij is dat het begrip ‘evidence-based policing’ steeds vaker wordt gehanteerd, ook in Nederland. Tegelijk is vaak onduidelijk wat daar precies mee wordt bedoeld en lijkt de gebruiker van de term zich onvoldoende te realiseren welke beperkingen en fundamentele problemen aan evidence-based policing zijn verbonden. In zijn essay brengt hij in kaart wat het begrip evidence-based policing inhoudt, wat de achtergronden daarvan zijn, welke opvattingen en uitgangspunten daarbinnen gelden, bijvoorbeeld over onderzoeksmethoden en over wat als ‘bewijs’ geldt. Op deze wijze wordt geprobeerd de bestaande verwarring op dit terrein tegen te gaan. Verder geeft hij een kritische analyse van de problemen en beperkingen die verbonden zijn aan evidence-based policing. Deze kritische reflectie heeft niet alleen betrekking op evidence-based policing als wetenschappelijke benadering en als onderzoeksmethodologie, maar ook als visie op politiewerk, op de professionalisering van de politie en op de relatie tussen politie en wetenschap.

Aan een aantal bekende (politie)wetenschappers is gevraagd om op dit essay te reageren en hun zienswijze te geven op de genoemde punten. In deze reacties wordt onder meer ingegaan op de relatie tussen politie en wetenschap.

Op 1 juni 2023 wordt een debat georganiseerd met de auteurs over hun bijdragen aan de discussiebundel.

Bestanden downloaden

bundel-evidence-based-policing.pdf
Evidence-based_policing.epub
Terug