De professionaliteit van de politie

Wat moet centraal staan in toekomstig onderzoek? De stand van kennis en onderzoek, deel I (2012). C.D. van der Vijver. Overzichtsstudie

Samenvatting

In deze studie staat de professionaliteit van de politie centraal. Er wordt ingegaan op de vraag wat onder professionaliteit van de politie wordt verstaan, op wat we weten van die professionaliteit en waar nog leemten in de kennis zitten.

Politiële professionaliteit evenwel blijkt een weerbarstig begrip, dat nergens helder en eenduidig is omschreven. Mede daardoor is goed empirisch onderzoek dan ook een schaars goed.

In samenhang hiermee wordt ingegaan op mogelijke thema's die in de toekomst onderzoek vereisen en op een programmatische aanpak die ervoor kan zorgen dat alle genoemde thema's op een evenwichtige manier aan bod komen.

Bestanden downloaden

Rapport_De_professionaliteit_van_de_politie.pdf
OS1.Kerngegevens.pdf
Terug