Hooligans in beeld

Van informatie naar aanpak (2005). H.B. Ferwerda en O.M.J. Adang (Advies-en onderzoeksgroep Beke, Arnhem / Politieacademie, Apeldoorn). Politiekunde 7

Samenvatting

In 'hooligans in beeld' wordt verslag gedaan van een pilotstudie in een drietal regiopoli-tiekorpsen naar de mogelijkheden om de bekende 'shortlist-methodiek', de methode die nu door veel politiekorpsen wordt gebruikt om problematische jeugdgroepen in beeld te brengen, toe te passen op (groepen) voetbalhooligans. Daarbij is de aanpak zoals die is ontwikkeld in en door het regiokorps van Gelderland-Midden in relatie tot de risicosupporters van Vitesse, ' uitgerold' in Rotterdam-Rijnmond (Feijenoord), Brabant Zuid-Oost (PSV) en IJsselland (Go Ahead). Onderzocht is wat belangrijke de randvoorwaarden zijn voor een succesvolle toepassing en wat de (mogelijke) opbrengsten.

De belangrijkste opbrengst van de methodiek is in eerste instantie gelegen in een verbe-terde kennis en informatiepositie van politie en relevante partners, op basis waarvan een gezamenlijke, dader(groep)gerichte aanpak kan worden geformuleerd waarbij maatwerk en vroegtijdige interventie de sleutelwoorden zijn. Ervaringen in de regio Gelderland-Midden waar al langer met de methodiek wordt gewerkt, tonen aan dat een dergelijke aanpak in meerdere opzichten effectief kan zijn en uiteindelijk ook kan resulteren in een verminderde politie inzet. Ingezoomd wordt ook op veelbelovende nieuwe, pro-actieve interventiestrategieën die men zou kunnen rangschikken onder de noemer 'tegenhouden', alsmede op het gevaar van 'contra-strategieën' en de wijze waarop deze het hoofd geboden kunnen worden.

Een belangrijke randvoorwaarde is gelegen in de bereidheid van korpsen duurzaam te investeren in voldoende (specifieke) analysecapaciteit. Daarnaast is van belang dat de wettelijke mogelijkheden tot het verzamelen en delen van informatie, bijvoorbeeld tussen politie en partners, worden uitgebreid.

Het resultaat van de pilotstudie is neergelegd in een op de praktijk toegesneden handleiding in de vorm van een stappenplan. Daarin worden beschreven hoe de methodiek stapsgewijs kan worden ingevoerd en toegepast en wat daarbij belangrijke randvoorwaarden zijn waarop gestuurd moet worden.

Bestanden downloaden

PK7.Kerngegevens.pdf
Terug