Politiepolitiek

Een empirisch onderzoek naar politiële signalering & advisering (2009). E.J.A. Bervoets, E.J. van der Torre en J. Dobbelaar (COT, Den Haag). Politiekunde 26a

Samenvatting
Dit luik behelst een meervoudige casusstudie hoe de politiële signalering en advisering naar het (lokaal) bestuur in de praktijk gestalte krijgt en met welk resultaat. In twee gemeenten zijn casus geselecteerd en geanalyseerd die betrekking hebben op de beleidsvelden drugs, huiselijk geweld, jeugd en verkeer. De adviezen worden ingedeeld in haalbaarheidsadviezen, steunbetuigingen en aansporingen. Daarnaast worden gevraagde en ongevraagde adviezen onderscheiden. 
Het blijkt dat met name de ongevraagde adviezen door het bestuur niet altijd worden gewaardeerd. Veel adviezen van de politie zijn dan ook te karakteriseren als ongevraagde ‘aansporingen’, aan zowel het bestuur als partners om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de aanpak van veiligheidsproblemen. Goed onderbouwde adviezen en signalen die betrekking hebben op acute of nieuwe veiligheidsproblemen, blijken evenwel volgens het onderzoek schaars. 
De onderzoekers constateren dat de politie zich er onvoldoende van bewust is dat zij door signalen en adviezen af te geven ‘politiek’ bedrijft. Korpsen zouden zich dat beter moeten realiseren en doordacht werk moeten maken van agendering en beïnvloeding. Een bevinding die ook steun vindt in het eerste onderzoeksluik.

Bestanden downloaden

PK26b.pdf
PK26a.Kerngegevens.pdf
Terug