M.-waarde

Een onderzoek naar de bijdrage van Meld Misdaad Anoniem aan de politionele opsporing (2012). M.C. van Kuik, S. Boes, N. Kop en M. den Hengst-Bruggeling (Politieacademie, Apeldoorn i.s.m. Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 47

Samenvatting

De politionele opsporing is afhankelijk van de medewerking van burgers voor het verkrijgen van informatie. Onder de term burgerparticipatie betrekt de politie op verschillende manieren burgers bij het opsporingsproces. Bij Meld Misdaad Anoniem (M.) kan het publiek anoniem melding maken van misdrijven. Deze meldingen worden vervolgens doorgegeven aan publieke en private partijen. Van de meldingen die in 2010 binnenkwamen bij M., werd 91% doorgezet naar de politie. Omdat de politieregio's slechts beperkt informatie terugkoppelen aan M. over de opbrengsten van de meldingen die zij van hen krijgen, was er tot nu weinig zicht op de bijdrage van deze meldingen aan de opsporing. In totaal zijn er 200 M.-meldingen onderzocht bij vier politieregio’s. Uit deze M.-meldingen blijkt dat de politie in 35,5% van de meldingen (71 van de 200) actief actie onderneemt. Een deel van deze meldingen (11,5% van het totaal) draagt bij aan de opsporing doordat ze niet alleen de politie tot actie aanzet, maar deze actie ook daadwerkelijk tot een positief resultaat leidt. Van zes (3%) zaken kan het positieve resultaat direct aan de M.-meldingen worden toegeschreven; deze zaken werden namelijk naar aanleiding van de M.-melding gestart.

Een deel van de M.-meldingen sluit aan bij de prioriteiten van de politie en lijkt bij te dragen aan de opsporing. Het blijft lastig de precieze bijdrage te bepalen omdat deze zich moeilijk laat isoleren van andere informatie en opsporingsmiddelen. Het verband tussen de actie die naar aanleiding van de melding wordt genomen en de resultaten van de zaak kan daardoor niet één op één worden vastgesteld. Uit eerder onderzoek is bekend dat het betrekken van burgers bij de opsporing ertoe leidt dat burgers alerter zijn en de weg naar de politie beter en gemakkelijker weten te vinden. Daarnaast neemt het vertrouwen van burgers in de politie toe en verbetert de relatie tussen politie en burger.
Inzichten uit dit onderzoek kunnen behulpzaam zijn bij het nadenken over de manier waarop meldingen in de politiepraktijk (kunnen) worden gebruikt en de manier waarop de waarde van meldingen zowel door M. als door de politie (verder) kan worden verhoogd. Door M. is deze waarde bijvoorbeeld te verhogen door de melding zoveel mogelijk in de woorden van de beller weer te geven, zonder daarmee de anonimiteit van de beller aan te tasten. Door de politie onder andere door meldingen ook voor strategische of tactische doeleinden te gebruiken.

Bestanden downloaden

M_waarde.pdf
PK47.Kerngegevens.pdf
Terug