Recherchesamenwerking in de Euregio Maas-Rijn

Knooppunten, knelpunten en lkansen (2013). H. Nelen, M. Peters en M. Vanderhallen (Universiteit Maastricht). Politiekunde 50

Samenvatting

Hoewel de landsgrenzen voor de burger steeds meer vervagen, kunnen deze grenzen voor de politie nog steeds een barrière vormen in haar taakuitoefening. De Universiteit Maastricht heeft daarom onderzoek gedaan naar de grensoverschrijdende recherchesamenwerking in de Euregio Maas-Rijn vanuit het perspectief van Duitse, Belgische en Nederlandse rechercheurs en recherchechefs zelf. Voor de periode 2006 tot 2010 wordt hiermee een uniek inzicht verschaft in de totstandkoming en het verloop van deze euregionale samenwerking. 
De resultaten laten zien dat er een grote diversiteit aan samenwerkingsverbanden bestaat die zich in geografische zin concentreren rond vier knooppunten in de Euregio Maas-Rijn, namelijk Eupen, Aachen, Tongeren en Maastricht. 
Op individueel niveau is de bereidheid om met elkaar criminaliteit te bestrijden groot. Dat wordt niet alleen duidelijk in onderzoeken naar grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit maar ook in kleine zaken waarbij snel een helpende hand moet worden geboden. De grootste hobbel die moet worden genomen is van organisatorische aard. Verschillen tussen organisaties en beleid tussen de drie landen leiden soms tot onbegrip bij de rechercheurs die moeten samenwerken. 
De gefragmenteerde opbouw van het politie- en justitieapparaat in
België levert bijvoorbeeld problemen op voor de recherchesamenwerking over de grens en voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe initiatieven binnen de Euregio. De structuur die in Nederland door middel van prioriteiten, weegploegen en projectmatig werken is aangebracht zorgt ook al jaren voor frustratie in Duitsland en België, omdat het gevoel bestaat dat de Nederlandse recherche onvoldoende capaciteit vrijmaakt voor zaken die Duitsland en België belangrijk worden geacht.

De onderzoekers adviseren om in de Euregio Maas-Rijn meer in te zoomen op knooppunten van daders, goederen, geld- en informatiestromen. De informatie-uitwisseling en –analyse dienen te worden verbeterd, zodat flexibel en snel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen in de criminaliteitssituatie. 
Verder wordt aanbevolen om de Euregio Maas-Rijn niet langer als één geografische eenheid aan te merken waarop van bovenaf één beleids- en sturingsmodel kan worden losgelaten. De Euregio is daarvoor te divers. De samenwerking moet dichter bij de basis worden georganiseerd.

Bestanden downloaden

Recherchesamenwerking_in_de_Euregio_Maas_Rijn.pdf
PK50.Kerngegevens.pdf
Terug