Sturing van politie en politiewerk

Een verkennend onderzoek tegen de achtergrond van een veranderende sturingscontext en sturingsstijl (2002). J. Terpstra (IPIT, Universiteit Twente). Politiewetenschap 3

Samenvatting

In het onderzoek, dat is uitgevoerd in twee districten van de politieregio Utrecht, staan twee thema's centraal: hoe verloopt binnen gemeenten de aansturing van de politie door het lokaal bestuur en hoe werkt die vervolgens door in de wijze waarop de politie haar werk verricht. En dan blijkt dat in de praktijk van alledag de politie vaker de gemeente aanstuurt in plaats van andersom. Dat komt deels door haar kennis- en informatievoorsprong op het gebied van veiligheid en criminaliteit.

In het rapport wordt ook dieper ingegaan op de groeiende spanning tussen het sturen van de politie op basis van lokale problemen en behoeften enerzijds en landelijk opgelegde doelen en prioriteiten anderzijds. Geconcludeerd wordt dat landelijk prioriteitstelling, die wordt opgelegd via de landelijke beleids- en beheerscyclus, op gespannen voet staat met de behoefte aan lokaal maatwerk. Een van de - ongewenste- gevolgen daarvan is dat gemeenten het gevoel hebben onvoldoende te worden bediend door de (lokale) politie en de neiging krijgen langs alternatieve wegen te voorzien in bijvoorbeeld de behoefte aan meer toezicht op straat. Gevolg daarvan is onder meer dat gemeenten op eigen kosten gaan voorzien in aanvullend toezicht.
Voor zover er wel sprake is van sturing van de politie op lokaal niveau valt op dat zowel de gemeenteraad als het Openbaar Ministerie daarbij slechts een marginale rol en inbreng hebben. De feitelijke sturing komt vooral tot stand via informeel overleg tussen burgemeester en de lokale politiechef. 

U staat op het punt om Sturing van politie en politiewerk bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • De_lokale_aansturing_van_politie_en_politiewerk.gif
  • PW3.Kerngegevens.pdf
terug
Sturing van politie en politiewerk