Op prestaties gericht

Over gevolgen van prestatiesturing en prestatieconvenanten voor sturing en uitvoering van politiewerk (2006). M.P.C.M. Jochoms (Politieacademie, Apeldoorn), F. van der Laan, W. Landman en P.S. Nijmeijer (Twynstra Gudde, Amersfoort) en A. Sey (Universiteit van Amsterdam). Politiewetenschap 32c

Samenvatting

In dit rapport staan de gevolgen van de invoering van prestatiesturing en prestatieconvenanten op de sturing en uitvoering van het dagelijks politiewerk centraal. Die zijn diepgaand onderzocht in een vijftal korpsen. Het blijkt dat sturen en uitvoeren van politiewerk op basis van (deze) prestatieconvenanten positieve en negatieve kanten heeft. Zo heeft de invoering van de prestatieconvenanten bijvoorbeeld tot gevolg gehad dat de reeds lang in gang gezette professionalisering van de bedrijfsvoering in de korpsen in een stroomversnelling is geraakt en dat het belang van sturing van het politiewerk is toegenomen. Maar wat tevens blijkt is dat cijfergerichtheid een centrale plaats in de sturing en verantwoording van het politiewerk heeft gekregen en dat zorgt voor druk op de uitvoering. Politiemensen aan de basis, of ze nu werkzaam zijn bij de recherche, noodhulp of basispolitiezorg, ervaren een toegenomen prestatiedruk en bovendien één die deels ten koste dreigt te gaan van wat ze zelf zinvol en belangrijk vinden in het licht van problemen in hun werkgebied. 
Deze studie wordt afgesloten met een aantal adviezen. Daarna volgt een slotbeschouwing met daarin een samenvattend beeld van de bevindingen van alle onderzoeken in het drieluik, en aanbevelingen voor de volgende generatie prestatieconvenanten. 

Bestanden downloaden

PW32c.Kerngegevens.pdf
Terug