Operationele betrokkenheid

Prestatiesturing en bedrijfsvoering Nederlandse politie (2006). A.B. Hoogenboom (Nivra-Nyenrode, Breukelen). Politiewetenschap 32b

Samenvatting

In dit rapport staan de gevolgen van de invoering van prestatiesturing en prestatieconvenanten op de interne bedrijfsvoering en bedrijfsmatige veranderingsprocessen binnen de korpsen centraal. Sinds het midden van de jaren negentig is sprake van grote veranderingen, die in het teken staan van een toenemende aandacht voor en professionalisering van operationele processen. De belangrijkste van die veranderingsprocessen (INK -model, ABRIO- model, IGP - model, capaciteit- en competentiemanagement etc.) worden beschreven. Geanalyseerd wordt welke invloed en effecten, positief dan wel negatief, de invoering van prestatiesturing en - convenanten op deze veranderingsprocessen hebben (gehad). Hebben de voorspelde 'perverse' effecten zich voorgedaan en is sprake van meer bureaucratisering ('beleidsvervetting') of terugvallen op makkelijk te behalen doelen ('verflutting' van politiewerk)? Een speciaal punt van aandacht vormen de effecten op de informatiehuishouding. Wordt de sturing van de politie 'strakker' doordat meer en betere informatie vooraf richting geeft aan het optreden?

In de opzet en uitwerking van deze onderwerpen wordt niet alleen aandacht besteed aan de 'harde' bedrijfsvoering (processen, procedures, standaardisering etc.), maar ook aan 'zachte' onderwerpen als zingeving, leiderschap en wordt aldus geraakt aan de politiecultuur. Doen zich hierin veranderingen voor? Leidt de verzakelijking van de politieorganisatie ook tot een andere vorm van leiderschap, een andere vorm van sturing en zelfs tot een andere - misschien meer repressieve - vorm van politiezorg? 
De studie wordt afgesloten met een aantal adviezen. Zo komt de vraag aan de orde of niet te veel veranderingsprocessen tegelijkertijd worden ingevoerd en behoefte bestaat aan meer focus. Daarna volgt een slotbeschouwing met daarin een samenvattend beeld van de bevindingen van alle onderzoeken in het drieluik, en aanbevelingen voor de volgende generatie prestatieconvenanten. 

Bestanden downloaden

PW32b.Kerngegevens.pdf
Terug