Verkeershandhaving: prestaties leveren, problemen aanpakken

(2008). G. Meershoek en M. Krommendijk (IPIT, Universiteit Twente). Politiewetenschap 43

Samenvatting
Verkeershandhavingteams functioneren onder formeel gezag van de landelijk Verkeersofficier van Justitie maar functioneel valt hun inzet onder de verantwoordelijkheid van de regiopolitiekorpsen. Ze worden bemenst door bijzondere politieambtenaren en richten zich op het terugdringen van een vijftal verkeersgevaarlijke overtredingen:

rijden door rood licht, rijden onder invloed, overtreding snelheidslimieten, niet-dragen van helm of gordel. Hun inzet is niet ongemerkt voorbijgegaan. Weinig verkeersdeelnemers zijn onbekend met de flitspalen, de opsporing van ernstige overtreders met videowagens en de acceptgirokaarten van het CJIB.

Uit het onderzoek blijkt dat de teams in meer dan een opzicht succesvol zijn. Zij zorgen voor een grotere handhavingsdruk, die bij het publiek niet onopgemerkt blijft en in grote lijnen ook wordt gewaardeerd. Aannemelijk is dat ze de naleving van de verkeersregels verbeteren en dat dit ook de verkeersveiligheid ten goede komt.

Daar staat tegenover dat met een betere informatievoorziening de teams effectiever kunnen worden ingezet en dat, in tegenstelling tot wat werd beoogd, met hun komst de aandacht voor de meeste delicten door agenten en teams in de basispolitiezorg, is afgenomen. Structurele samenwerking tussen de teams en de reguliere politie komt maar moeizaam tot stand. De lage waardering voor het verkeerswerk in de politie, het beperkte mandaat van de VHT’s, strijd om het eigendom van de processen-verbaal, uiteenlopende stijlen van optreden en verschillen in de werkprocessen leiden tot fricties.

Het rapport wordt afgesloten met de aanbeveling om de teams een tweeledige structuur te geven: een prestatiegericht deel dat zich richt op snelheidsovertreders buiten de bebouwde kom en een probleemgericht deel dat tegen roodlichtnegatie, drankgebruik en het niet-dragen van helmen optreedt.

Bestanden downloaden

PW43.Kerngegevens.pdf
Terug