Het betwiste politiebestel

Een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van het politiebestel in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Engeland & Wales (2009). L. Cachet, A. van Sluis, Th. Jochoms, A. Sey, A. Ringeling (Erasmus Universiteit, Rotterdam & KLPD). Politiewetenschap 49

Samenvatting

Opzet van deze internationaal vergelijkende studie is om de achtergronden, richting en opbrengsten van ingrepen in het politiebestel in kaart te brengen. Met als uiteindelijke doel een bijdrage te leveren aan de vigerende besteldiscussie in eigen land.

Centraal staan recent doorgevoerde of geplande bestelwijzingen in de vijf, ons omringende, landen. Ze worden belicht tegen de achtergrond van enerzijds de specifieke context van nationale systemen en ontwikkelingen en anderzijds beoogde en gerealiseerde opbrengsten..

Het blijkt dat ook in ons omringende landen wordt geworsteld wordt met het vraagstuk van effectief sturen en controleren van de politie. Ook daar wordt regelmatig politieke strijd geleverd over verandering van het bestel. Alleen ontwikkelen landen voor het zelfde probleem heel verschillende oplossingen. De ene oplossing is echter niet noodzakelijk beter of slechter dan de andere.

Het Nederlands bestel is zeker niet uniek in termen van complexiteit. Ook elders is het bestel een ingewikkeld compromis tussen vele belangen. Het ideale bestel bestaat dan ook niet. Ieder bestel blijkt eigen voor- en nadelen te hebben. En bij verandering van een bestel blijken telkens sommige problemen wel en andere niet opgelost te worden. Bovendien genereert een nieuw bestel vaak ook nieuwe problemen en die vormen dan weer de opmaat voor hernieuwde discussie. Bestelverandering creëert alleen tijdelijk even rust.

Omdat bestelverandering geen middel tegen alle kwalen is en vaak met grote kosten (financieel, menselijk en qua output van de politie) gepaard gaat, pleiten de auteurs voor terughoudendheid met verandering van het bestel. Veelal kan volstaan worden met minder drastische aanpassing en verandering binnen een bestel. Belangrijk is dan wel dat het bestel daar voldoende ruimte voor laat.

 

Bestanden downloaden

PW49.Kerngegevens.pdf
Terug