Trainen onder stress

Effecten op de schietvaardigheid van politieambtenaren (2010). R.R.D. Oudejans, A. Nieuwenhuys, A. en G.P.T. Willemsen, (Vrije Universiteit, Amsterdam). Politiewetenschap 53a

Samenvatting

Dit onderzoek maakt deel uit van het mini-programma ‘Geweldshantering onder stress’. Het is opgebouwd uit een aantal opeenvolgende experimenten die als doel hebben de condities waaronder agenten hun fysieke beroepsvaardigheden trainen meer in overeenstemming met de praktijk te brengen. De eerste experimenten, waarover in deze eerste deelstudie wordt gerapporteerd, hebben betrekking op de schietvaardigheid van agenten. Het doel was drieledig: allereerst de mogelijkheid onderzoeken om meer realistische stresscondities waaronder getraind wordt te creëren, vervolgens te toetsen in hoeverre deze invloed hebben op de schietprestaties en tenslotte te onderzoeken of training onder deze (stress)condities tot een beter resultaat, i.c. een verbeterde schietvaardigheid, leiden.

De stressconditie wordt gerealiseerd door gebruikmaking van echte opponenten die terugschieten met verfballetjes die (een beetje) pijn doen. Dat blijkt inderdaad stressverhogend te werken en het heeft ook, in eerste instantie, een behoorlijk negatief effect op de schietprestaties. Voorts blijkt dat bij herhaald trainen onder deze condities, de stressconditie in stand blijft - er zou immers ook gewenning kunnen optreden - en ook dat met de juiste instructies, de schietprestaties van agenten aanmerkelijk verbeteren. Een vraag die nog nader onderzoek behoeft is of de verbeterde schietvaardigheid in training ook leidt tot betere prestaties in de praktijk

Bestanden downloaden

PW53a.Kerngegevens.pdf
Terug