Blauw, hier en daar

Onderzoek naar de sterkte van de politie in Nederland, België, Denemarken, Engeland & Wales en Nordrhein-Westfalen (2012). J.H. Haagsma, I. Smits, H. Waarsing en C.J. Wiebrens (AEF, Utrecht). Politiewetenschap 59b

Samenvatting

Deze internationale vergelijking van politiesterkte is een actualisering van een in 1994 uitgevoerd onderzoek. Gekeken is naar de volgende onderzoeksvragen:

    • Hoeveel executief personeel heeft de Nederlandse politie vergeleken met de politie in de buurlanden België, aangrenzende Duitse deelstaten, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken?
    • In hoeverre verschilt hun opleidingsniveau aan de ene kant en hun takenpakket aan de andere kant?
    • Hoe verhouden eventuele verschillen zich tot de (relatieve) omvang van de bevolking enerzijds en het criminaliteitsniveau anderzijds?

Tegelijkertijd met dit onderzoek heeft AEF een nationale studie uitgevoerd naar politiesterkte. De resultaten van dat onderzoek zijn in een aparte rapportage beschreven, genaamd ’De sterkte van de arm’.
Uitgegaan is van de volgende basistaken voor de politie: noodhulp, handhaving van de openbare orde, opsporing en intake & service. Daarnaast worden de volgende taken onderscheiden: operationele ondersteuning, leiding en overhead en overige taken als restcategorie. Getracht is om op basis van deze al dan niet eenvoudig te vergelijken taken iets te zeggen over de relatieve politiesterkte. 
Uit de resultaten blijkt dat de Nederlandse politie een relatief grote groei kende in de afgelopen decennia. Vergeleken met 1991 is er sprake van een groei van meer dan 40%. Een deel van de groei is gefinancierd door gebruik van gelden uit de zogenaamde M-component voor het aannemen van vast personeel in plaats van het inhuren van externen. 
De groei in Nederland is daarmee meer dan in de andere landen. In 2009 nam de Nederlandse politie een middenpositie in ten opzichte van de andere onderzochte landen. De verhouding politiebevolking was wat minder gunstig dan in België en Engeland & Wales, maar beter dan in Denemarken en Nordrhein-Westfalen. Ook de verhouding politie- geregistreerde criminaliteit week niet negatief af van die van de andere landen. Dit onderzoek wijst erop dat de sterkte van de politie en de verdeling over de basistaken niet ongunstig afwijkt van die van de vier andere onderzochte landen. Desalniettemin komt het issue ‘de sterkte van de politie ’van tijd tot tijd op. De onderzoekers komen met enkele mogelijke redenen, die nader onderzocht zouden kunnen worden.

Bestanden downloaden

Blauw_hier_en_daar.pdf
PW59b.Kerngegevens.pdf
Terug