‘Onnodige’ bureaucratie binnen het basispolitiewerk

Onderzoek naar de achtergronden van een hardnekkig verschijnsel (2015). J. Kort en J.B. Terpstra (Radboud Universiteit, Nijmegen). Politiewetenschap 86

Samenvatting

De door agenten als te hoge en soms onnodig ervaren administratieve ‘lasten’, hangen slechts in beperkte mate samen met regels en procedures. Klachten van agenten over ‘onnodige’ bureaucratie verwijzen naar uiteenlopende problemen binnen de politie. Naast een te veel aan regels hebben deze vooral betrekking op slecht functionerende ICT-systemen, op niet op elkaar afgestemde werkwijzen en problemen in organisatie en sturing. Ervaren bureaucratie heeft echter ook veel te maken met de vraag of administratieve ‘lasten’ bij professioneel politiewerk horen of niet. Dit blijkt uit een onderzoek van de vakgroep Strafrecht & Criminologie van de Radboud Universiteit.

Een belangrijke factor, die bij de ervaren problemen een rol speelt, is een verschil in opvatting over de vraag of regels, procedures en werkwijzen bij het politiewerk horen en nodig zijn of niet. Een deel van de politiemensen vindt procedures vaak onnodig of te tijdrovend, maar anderen zijn van mening dat deze noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van kwaliteit, rechtsbescherming van burgers en (publieke) verantwoording. De onderzoekers denken dat in het huidige beleid, dat administratieve werkzaamheden sterk wenst te verminderen, soms onvoldoende oog is voor het fundamentele dilemma tussen efficiëntie en deze voor de legitimiteit van het politiewerk belangrijke waarden.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, observaties en diverse interviews binnen en buiten de politie. In een basisteam is gekeken welke bureaucratische problemen agenten in de praktijk ervaren en een selectie hiervan is vervolgens nader onderzocht. Zo kon achteraf worden vastgesteld hoe problemen zijn ontstaan en soms langere tijd in stand konden blijven.

Bestanden downloaden

PW86.pdf
PW86.epub
PW86.Kerngegevens.pdf
Terug