Van opsporing tot bewijsvoering

Plaats delict-onderzoek voor de hele strafrechtketen (2024). M. de Gruijter, A.J. Loeve, C.J. de Poot, M. Zuidberg Politiewetenschap 132

Samenvatting
Het NFI bundelt in dit onderzoek de krachten met TU Delft en de Hogeschool van Amsterdam om te kijken naar de werkwijze van forensisch onderzoekers (FO’ers) op een plaats-delict (PD). Daarvoor is eerst gekeken welke doelen belangrijk worden gevonden. Door middel van een vragenlijst is dit aan de betrokken actoren in de strafrechtspleging voor forensisch PD-onderzoek achterhaald. Hierin blijkt een grote eensgezindheid. Men vindt over het algemeen dezelfde doelen belangrijk: het opsporen van de verdachte, reconstrueren van het delict en het opbouwen van bewijsvoering, waarbij de deelnemers het ook belangrijk vinden dat de PD-onderzoeker zich tijdens het onderzoek richt op het falsificeren of uitsluiten van scenario’s of personen.

Vervolgens hebben de onderzoekers een her-analyse uitgevoerd op bestaande data van een gesimuleerde PD van een woningoverval. Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een uniforme werkwijze op de PD. Verschillende forensisch onderzoekers hanteren verschillende aanpakken. Niet alleen verschillen zij in waar zij hun werkplek kiezen, maar ook in of zij iteratief of stapsgewijs werken en of en op wat voor manier zij zorgen dat zij de hele PD hebben gezien. Dit leidt tot veel variatie in het aantal en het soort sporen dat wordt veiliggesteld en onderzocht. Mede hierdoor kunnen in het onderzoek weinig verbanden worden gelegd tussen telbare en meetbare uitkomstwaarden uit het PD-onderzoek (zoals aantallen veiliggestelde sporen) en werkwijzen (zoals bestede tijd).

Toch lijkt een stapsgewijze werkwijze en een systematische aanpak bij het onderzoek wel toegevoegde waarde te hebben. Ook kan de informatie-uitwisseling tussen FO en tactisch rechercheur bijdragen aan het overwegen van relevante scenario’s en het inschatten van de relevantie van mogelijke sporen. Daarnaast blijkt het aan te bevelen om een breed, gedegen onderzoek uit te voeren waarbij meerdere scenario’s worden onderzocht en zouden de overwegingen en beslissingen goed moeten worden geregistreerd. Bovendien is het belangrijk dat de PD-onderzoeker tijdens het PD-onderzoek al nadenkt over het doel waarmee een spoor wordt veiliggesteld, zodat de informatie die onderzoek aan het spoor kan opleveren, zo goed mogelijk kan worden benut.

Bestanden downloaden

pw132.pdf
pw-132-infographic.pdf
pw132.epub
Terug