Een verkennend onderzoek naar Ouderenmishandeling

(2003). F. Kriek en R.J.M. Oude Ophuis (Regioplan Beleidsonderzoek, Amsterdam). Verkenningen 5

Samenvatting

Onderwerp van deze verkenning is de vraag in hoeverre sprake is van - vormen van - ouderenmishandeling of geweldgebruik tegen ouderen in de (mantel)zorg. Dit tegen de achtergrond van de toenemende vergrijzing en het groeiend aantal ouderen aangewezen zijn op c.q. afhankelijk van (mantel)zorg.

Met een 50-tal (ervarings)deskundigen zijn gesprekken gevoerd over het voorkomen van verschillende vormen van ouderenmishandeling, in hoeverre wat dit betreft sprake is van een 'dark number' en wat er tegen te doen is c.q. in institutioneel verband aan wordt gedaan.
De respondenten signaleren een zorglijke ontwikkeling in zoverre het aanbod van mantelzorg, kwantitatief en kwalitatief, achterblijft bij de snel groeiende vraag. Verder wordt geconstateerd dat weliswaar het bewustzijn en de alertheid onder hulpverleners op het punt van ouderenmishandeling groeit, maar de registratie nog steeds in de kinderschoenen staat, wat er mede toe leidt dat sprake lijkt van onderrapportering.

De auteurs komen tot de slotsom dat er voldoende aanwijzingen zijn om aan te nemen dat ouderenmishandeling in (mantel)zorg een groeiend, maar grotendeels nog verborgen probleem vormt dat een hoge(re) plaats verdient op de politiek-maatschappelijke agenda. Zij pleiten voor verbetering van de gebrekkige registratie, onder meer door eenduidige begripsdefinities, en voor een landelijk representatief onderzoek onder zowel thuiswonende ouderen als in verzorgings- en verpleeghuizen.

Bestanden downloaden

ouderen_en_geweld.pdf
VK5.Kerngegevens.pdf
Terug