Politie Kennis Net in de praktijk.

Opvattingen van stakeholders (2004). I. Bakker en K. van der Vijver (IPIT, Universiteit Twente). Verkenningen 9

Samenvatting

Het betreft het eerste deel van een (beoogd) drie-luik naar gebruik, gebruikerservaringen en mogelijk effecten van het Politie Kennis Net. In een eerder onderzoek (Politiekennis in ontwikkeling; rapport uitgegeven in de reeks Politiewetenschap) is de totstandkoming van het Politie Kennis en het onderliggende Kennis Model geëvalueerd. In deze follow-up studie staat het gebruikersperspectief centraal: wie maakt gebruik van PKN, waarom en met welk resultaat. In het tweede, nog lopende onderzoeksluik staat de gebruiker centraal en diens zoek- en kennisvragen en in hoeverre PKN daarin voorziet.

In deze verkenning wordt verslag gedaan van het eerste 'luik': PKN vanuit het perspectief van stakeholders. Doel van dit deel was de acceptatie en appreciatie van PKN onder verschillende stakeholders in kaart te brengen, met name strategisch leidinggevenden in politiekorpsen en instituten. Het blijkt dat de respondenten binnen en buiten de politie positief oordelen over PKN. Nut en bestaansrecht van PKN worden in beginsel door alle stakeholders onderschreven. Geconcludeerd wordt dan ook dat PKN op voldoende draagvlak kan rekenen onder diegenen die de randvoorwaarden moeten scheppen voor zowel haar continuïteit als ook een adequate toegang, voeding en gebruik. Daarbij wordt evenwel ook de kanttekening gemaakt dat PKN in de korpsen meer wordt gezien als iets positiefs vóór dan ván de Nederlandse politie. Het schort nog aan daadwerkelijke betrokkenheid bij PKN en aan de inzet voor de ontwikkeling van de kennisbank. Een meer structurele positie voor het Politie Kennis Net binnen de Nederlandse politie als geheel, met consequenties voor het informatie- en kennisprocesmanagement op zowel landelijk als regionaal niveau, wordt door de auteurs van groot geacht. 

U staat op het punt om Politie Kennis Net in de praktijk. bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • PKN_stakeholders.pdf
  • VK9.Kerngegevens.pdf
terug