Ketensamenwerking als kerntaak van de politie

Inventarisatie van twee samenwerkingsprojecten bij de aanpak van jeugd (2005). Paul Boekhoorn (BSSO, Nijmegen). Verkenningen 12

Samenvatting

De verkenning bevat een procesbeschrijving en evaluatie van twee specifieke lokale projecten waarbij door een aantal organisaties structureel wordt samengewerkt om tot een betere aanpak van de jeugdproblematiek te komen. Het betreft het Veiligheidshuis in Tilburg en de Front Office in Eindhoven. Het kenmerk van deze projecten is de integrale benadering van probleemkinderen inclusief een bundeling van capaciteit van samenwerkende diensten, w.o. politie, OM en gemeente, op één werkplek. De politie vervult hierbij een wezenlijke rol omdat deze de zaken voor de casusoverleggen aanbrengt voorzien van een zgn strafrechtelijke of civiele melding. In de casusoverleggen wordt bepaald wat de vervolgstap is en deze beslissing wordt teruggekoppeld aan de politie op straat. Door de politie wordt, zij het in beperkte mate, capaciteit geïnvesteerd. Hoewel het doel van de politie was om zich meer terug te trekken bij de afhandeling van zaken van jeugdigen door middel van doorverwijzing en vroegsigsnalering, blijkt in de praktijk dat juist de stimulerende rol van de politie die samenhangt met het aanbrengen van zaken tot gevolg heeft dat op de politie een (extra) beroep wordt gedaan. Een doelgericht casemanagement zou hierin verandering kunnen brengen. 

Bestanden downloaden

eindrapport_ketensamenwerking_BBSO.pdf
VK12.Kerngegevens.pdf
Terug