Inventarisatie administratieve belasting van de politie

Vooronderzoek ter identificatie van knelpunten (2006). Guido Brummelkamp en Michiel Linssen (EIM, Zoetermeer). Verkenningen 21

Samenvatting

Het betreft een voorstudie naar administratieve belasting van de politie, met name voor zover samenhangend met de sturing en verantwoording van de executieve taakuitvoering. Doel was een brede identificatie van gepercipieerde knelpunten wat betreft de administratieve belasting rondom het primaire proces. Die worden benoemd en belicht vanuit twee gezichtspunten: in hoeverre betreft het eigenlijke of oneigenlijke taken of werkzaamheden en in hoeverre zou de uitvoering efficiënter kunnen. Andere administratieve processen en taken , bijvoorbeeld op het gebied van personeel en financieel management, vielen buiten het kader van het onderzoek.

Het onderzoek laat zien dat vooral als knelpunten worden gepercipieerd taken of werkzaamheden die als oneigenlijk worden beschouwd of waarvan het nut discutabel is. Taken die als eigenlijk worden beschouwd, zoals de vele administratieve verplichtingen in het opsporingsproces, worden zelden als een knelpunt gezien, ook al zou de uitvoering wellicht een stuk efficiënter kunnen. Een uitzondering daarop voormen in algemene zin de staat en kwaliteit van de informatiehuishouding, die alom wordt beschouwd als een grote hinderpaal.

Vervolgonderzoek zou zich wat betreft de auteurs vooral moeten richten op het feitelijke tijds- en capaciteitsbeslag van aantal administratieve taken en op het complex van verplichtingen rondom de politiële jeugdtaak. 

Bestanden downloaden

administratieve_lasten.pdf
VK21.Kerngegevens.pdf
Terug