De rol van adspiranten in de Nederlandse politiepraktijk

(2011). M. Siesling en D. Nijman (IVA, Tilburg). Verkenningen 55

Samenvatting

In een verkennend onderzoek gekeken naar ervaringen met de inzet van politie adspiranten tijdens politiekwerk. Belangrijkste informatiebron is een internet enquête onder adspiranten, aangevuld met interviews met betrokkenen van de Politieacademie, van de korpsen en met burgers op straat. Daarnaast hebben de onderzoekers ook meegelopen op straat. De korpsleiding van de ondervraagde korpsen isl blij met de bijdrage die de adspiranten leveren aan het ‘blauw op straat’ van het korps. Enkele knelpunten liggen onder meer in de inhoudelijke aansluiting van stages en leertrajecten: coaches blijken niet altijd goed op de hoogte met taakopdrachten die adspiranten meekrijgen. In de korpsen wordt in principe iedereen bij toerbeurt ingezet als coach, er wordt over het algemeen niet gewerkt met een beperkt aantal geschikte coaches. Het blijkt dat de aansluiting tussen opleiding en praktijk het minste is bij de hogere opleidingsniveaus (master en bachelor); zij spreken van ‘onderbenutting’ van vaardigheden en kwaliteiten. Toch is men over het algemeen tevreden over de opleiding. De onderzoekers besluiten de verkenning met een aantal aanbevelingen. 

Bestanden downloaden

Adspiranten.pdf
VK55.Kerngegevens.pdf
Terug