Crowd Control en Smart Mobs

Zelforganisatie en burgerparticipatie bij evenementen: een verkenning (2014). A. van Hoek en P. van Soomeren (DSP-Groep, Amsterdam). Verkenningen 71

 Samenvatting

De vraagstelling luidt: Hoe kunnen individuele leden – of kleinere groepen – binnen een menigte (massa of crowd) komen tot zelf regulerend en – organiserend gedrag, al dan niet gebruik makend van sociale media en welke rol kan de politie hierbij spelen? Voor het onderzoek is literatuur verzameld en bestudeerd en is gekeken naar vier casus waar is geobserveerd en interviews zijn gehouden met betrokkenen, namelijk het Leidseplein als uitgaansgebied, een meerdaags dancefestival, een meerdaags pop festival en een alternatief co-creatie festival. Aan de hand van de casus is bekeken hoe de relatie en communicatie met bezoekers wordt vormgegeven en wat de betrokken partijen, van zeer grote commerciële tot niet-commerciële organisatoren als de gemeente, van elkaar kunnen leren.
In de eerste hoofdstukken wordt ingegaan op het begrip menigte, groepsdynamiek en ongewenst gedrag binnen die menigte. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op vormen van zelforganisatie en de manier waarop rationaliteit kan worden toegevoegd aan een menigte. Hoofdstuk 5 zoomt meer in op de actieve burger en de vraag welke burgers/bezoekers onder welke omstandigheden een actieve rol kunnen spelen en hoe je de positieve krachten binnen een massa het beste kunt bereiken via communicatie. Is de menigte een gevaar of waardevol sociaal kapitaal in de dop? Daarnaast komt men in hoofdstuk 6 met een analyse van de mogelijkheden voor de politie en andere toezichthouders voor crowd control en communicatie met en tussen leden van het publiek. Er worden vijf interessante strategieën onderscheiden voor de politie en andere betrokkenen waarbij de kracht van een menigte positief benut kan worden. Elke strategie wordt uitgewerkt en voorzien van een voorstel voor een experiment.
1. Van intelligence naar gedeelde en collectieve intelligentie
2. Communicatie 1.0: rationaliteit toevoegen
3. Communicatie 2.0: dialoog stimuleren
4. Het inschakelen van intermediairs (stewards, informele leiders)
5. Active bystandership stimuleren.

In de discussie in hoofdstuk 8 wordt tot slot betoogd dat burgerparticipatie op het gebied van evenementenveiligheid goed past binnen het huidige politieke pleidooi voor burgerparticipatie op allerlei maatschappelijke terreinen. 

Bestanden downloaden

Crowd.pdf
vk71.epub
VK71.Kerngegevens.pdf
Terug