Informatiemanagement binnen de politie

Van praktijk tot normatief kader (2009). V. Bekkers, M. Thaens, G. Straten en P. Siep (Erasmus Universiteit, Rotterdam). Politiekunde 23

Samenvatting

Verbetering van de informatiehuishouding staat al jaren hoog op de politiebeleidsagenda. In dit verband speelt ook de vraag naar nut en noodzaak om het politiële informatiemanagement te centraliseren en informatiesystemen landelijk te uniformeren en normeren. Die vraag staat centraal in deze studie waarin een ‘normatief kader’ is ontwikkeld voor de inrichting en uitvoering van informatiemanagement binnen de politie. Een van de uitgangspunten is dat de organisatie van de informatievoorziening (en vooral ook de ondersteunende ICT) moet aansluiten bij de specifieke aard en inrichting van politieorganisatie en politiewerk (‘alignment’). Op basis van een historische analyse wordt evenwel geconcludeerd dat het daaraan schort en dat de afstemming tussen de inzet van ICT en organisatorische doelstellingen gebrekkig is. Gebruik en ontwikkeling van ICT-voorzieningen zijn vooral ‘techonolgy-driven’. Bovendien kampt de politie met spanningen tussen centraal en decentraal en tussen gezamenlijke visievorming en decentrale implementatie. 
In een uitstapje naar een paar organisaties met verwante problematiek (o.m. Rabobank, Philips en Engelse politie) wordt gekeken of geleerd kan worden van hun ervaringen en oplossingen. 
Die lessen en bestaande wetenschappelijke inzichten zijn vertaald in een normatief kader, dat bestaat uit een aantal ontwerpprincipes en aanbevelingen voor de procesmatige aanpak van het informatiemanagement bij de politie. 

Bestanden downloaden

PK23.Kerngegevens.pdf
Terug