Spelers op zoek naar regels en scheidsrechters

Informatie Inwinning Openbare Orde door de Regionale Inlichtingendienst (2009). B. Hoogenboom (Nyenrode Business Universiteit, Breukelen). Verkenningen 44

Samenvatting

De Regionale Inlichtingendiensten (RID) vergaren, naast hun inlichtingentaak onder verantwoordelijkheid, regie en gezag van de AIVD, ook openbare orde inlichtingen onder gezag van de burgemeester. Bij de uitvoering van deze laatste taak runt de RID informanten, houdt zij korte observaties en raadpleegt zij gesprekscontacten. Veel van dit werk onttrekt zich uiteraard aan het zicht.
Deze verkenning brengt voor het eerst in kaart hoe de RID’s in de praktijk invulling gegeven aan deze taak en welke sturing en controle daarop is en welke knelpunten daarbij worden ervaren. Geconcludeerd wordt dat er verschillen bestaan in de wijze waarop de RID in de regiokorpsen zijn is georganiseerd, dat de bestaande juridische kaders als onvoldoende worden ervaren en een beleidsmatig kader en ook visie ontbreken. Er zijn in de jaren al veel initiatieven geweest om de geconstateerde leemtes in regelgeving e.d. op te vullen, maar tot op heden met weinig succes.
Het gevolg is dat de prioritering in werkzaamheden voornamelijk binnen de RID zelf plaatsvindt; burgemeester en korpschef zijn niet structureel betrokken bij de keuzes van onderwerpen of operationele zaken. Dit leidt tot een (te) grote beleidsvrijheid en een potentieel afbreukrisico.
Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen om de leemte in regelgeving en toezicht te voorzien. 

Bestanden downloaden

spelers_op_zoek_naar_regels_en_scheidsrechters.pdf
VK44.Kerngegevens.pdf
Terug