Managing collective violence around public events: an international comparison

Managing collective violence around public events: an international comparison
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Samenvatting
Directe aanleiding van het onderzoek waren de strandrellen in Hoek van Holland. Parallel aan de nationale ‘fenomeen-studie’ die vorig jaar is afgerond. Deze internationaal vergelijkende studie richt zich op uit de hand gelopen evenementen of manifestaties in Duitsland, Engeland en Zweden en de, al dan niet gemeenschappelijke, lessen die daaruit getrokken zijn. Bij deze evenementen bleken, opmerkelijk genoeg, nauwelijks Hooligans betrokken. Wel veel politiek of anderszins gemotiveerde actievoerders. Dat neem niet weg dat de lessen over uit de hand gelopen manifestaties of evenementen veel overeenkomsten vertonen. 
De belangrijkste lessen uit Hoek van Holland en uit het internationale onderzoek zijn vooral gelegen in een hernieuwde bewustwording van waar het steeds om gaat bij het managen van publieke evenementen: een gedegen voorbereiding, het voorkomen en beperken van gelegenheden voor ongestraft geweldgebruik, het monitoren van het gedrag van betrokkenen, het vroegtijdig, kleinschalig interveniëren en het op een geloofwaardige wijze vriendelijk en streng hanteren van tolerantiegrenzen.
Het onderzoek laat verder zien dat, ongeacht de verschillen tussen de drie landen (bijvoorbeeld met betrekking tot wetgeving en politieorganisatie) er een aantal duidelijke internationale trends zijn met betrekking tot het ordehandhaving bij publieke evenementen. Behoefte bestaat aan;

1. een beter begrip en gebruik van bestaande bevoegdheden in plaats van uitbreiding van bevoegdheden of nieuwe wetgeving;
2. betere uitrusting voor 1) persoonlijke bescherming van agenten 2) politie-onderlinge communicatie 3) communicatie met deelnemers aan publieke evenementen 4) informatieverzameling 5) bewijsverzameling of 6) flexibiliteit en mobiliteit; 
3. toenemende flexibiliteit waarbij de politie als geheel of verschillende eenheden eenvoudig kunnen switchen tussen verschillende benaderingen, mobiel zijn en op- en af kunnen schalen;
4. meer aandacht voor bewijsgaring om zo de kwaliteit van aanhoudingen te vergroten en de kans op succesvolle vervolging te vergroten; 
5. meer aandacht voor goede inhoudelijke debriefings, het identificeren van goede werkwijzen en de uitwisseling van leerervaringen tussen korpsen; 
6. toepassing van een goede mix van een “vriendelijke’ en ‘strenge’ strategie gebaseerd op het faciliteren van vreedzaam gedrag en een graduele, gedifferentieerde en informatiegestuurde benadering die ruimte creëert voor enerzijds dialoog in combinatie met anderzijds vroegtijdige, kleinschalige en gerichte interventies. 
7. opbouwen van een goede intelligence-positie met betrekking tot bekende geweldplegers in combinatie met contextgebonden informatie over de dynamiek van menigten.

Politie en Publiek

Politie en Publiek
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Een onderzoek naar de communicatievormen tussen burgers en blauw (2011). H.J.G. Beunders, M.D. Abraham, A.G. van Dijk en A.J.E. van Hoek. (Erasmus Universiteit, Rotterdam/DSP-groep, Amsterdam). Politiewetenschap 54

Trainen onder stress

Trainen onder stress
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Effecten op de schietvaardigheid van politieambtenaren (2010). R.R.D. Oudejans, A. Nieuwenhuys, A. en G.P.T. Willemsen, (Vrije Universiteit, Amsterdam). Politiewetenschap 53a

Lokale politiek over de politie

Lokale politiek over de politie
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Samenvatting
Veel recent onderzoek leert dat de invloed van de lokale politiek op de politie in het huidge politiebestel beperkt is. In deze studie worden gemeenteraadsleden daarover zelf aan het woord gelaten. Wat vinden zij van het functioneren van de politie? Hoe beoordelen ze de verschillende elementen van politiezorg? Hoe trachten ze zelf invloed uit te oefenen op de politie en hoe beoordelen ze de effectieve ruimte hiervoor? In totaal hebben ruim 600 raadsleden een vragenlijst ingevuld. Daarmee is een goed beeld gekregen over de opvattingen van de lokale politiek in gemeenten met maximaal 100.000 inwoners over veiligheid en politie.

Het onderzoek levert een genuanceerd beeld op. Raadsleden zijn redelijk tevreden over het functioneren van de politie in hun gemeente: ze geven die een ‘dikke zes’. De tevredenheid schuilt vooral in waardering voor lokale politiemensen: hun kennis, presentatie en actiegerichtheid. Twijfels zijn er over de aanpak van belangrijke dossiers zoals jeugdoverlast en –criminaliteit. Daar staat tegenover dat gemeenteraadsleden zich zorgen maken over de vele ontwikkelingen die de lokale inzetbaarheid van de politie en de zeggingschap daarover van het lokale bestuur, beperken. Bij voorbeeld de landelijk opgelegde prestatieafspraken. Een meerderheid verlangt dan ook (terug) naar de periode voor de regiovorming - gemeenten beschikten toen over ofwel een eigen gemeentelijk korps ofwel een post van de rijkspolitie - en naar lokaal vastgelegde prestatieafspraken. Veel gemeenten zoeken een ‘alternatief’ in de aanstelling van toezichthouders (stadswachten e.d.). Die hebben de voorkeur boven private toezichthouders of beveiligers.

Leven met bedreiging

Leven met bedreiging
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Achtergronden bij aangiften van bedreigingen van burgers (2010). B. Bieleman, W.J.M. de Haan, J.A. Nijboer en N. Tromp (Intraval / Rijksuniversiteit Groningen). Politiewetenschap 50

Het betwiste politiebestel

Het betwiste politiebestel
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van het politiebestel in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Engeland & Wales (2009). L. Cachet, A. van Sluis, Th. Jochoms, A. Sey, A. Ringeling (Erasmus Universiteit, Rotterdam & KLPD). Politiewetenschap 49

Gouden bergen

Gouden bergen
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Een verkennend onderzoek naar Nigeriaanse 419-fraude: achtergronden, daderkenmerken en aanpak (2009). Y.M.M. Schoenmakers, E. de Vries Robbé en A.Ph. van Wijk (Bureau Beke, Arnhem). Politiewetenschap 48