Het Marokkanendrama

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

'Het Marokkanendrama, Onderzoek naar'

F.Jurgens, Uitgeverij Meulenhoff Amsterdam, 2007

Samenvatting
Hoe komt het toch dat zoveel jonge Marokkanen, met name jongens van de tweede generatie, zo vaak in aanraking komen met politie en justitie? Waarom gedragen zij zich als verongelijkte ‘prinsjes’ zonder identiteit of verantwoordelijkheidsgevoel? Die vragen bezorgen bestuurders, beleidsmakers en ‘practioners’ al jaren hoofdbrekens. Waarom net zij, waarom zo hardnekkig en waarom in zo grote getale? Is het een symptoom van dieper gelegen problemen en welke dan: multi-culturele miscommunicatie, gebrekkige integratie, structurele achterstand en discriminatie? Journaliste en filosoof Fleur Jurgens zoekt naar verklaringen en diepere achtergronden achter de voordeur van de gezinnen van deze probleemjongeren. Wat speelt zich daar af, hoe en met welke normen en waarden worden deze jongeren opgevoed, wat is de rol van de moeder en de vader, hoe staat het met de gezagsverhoudingen?. Kortom: hoe functioneren deze gezinnen?

De auteur is op zoek gegaan naar de antwoorden op deze zo voor de hand liggende vragen die evenwel nog nooit onderwerp zijn geweest van systematische studie. Ze is daarvoor in gesprek gegaan met een groot aantal sleutelpersonen: practioners, wetenschappers, behandelaars (kinder- en jeugd hulpverlening, - psychiatrie) maar ook vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap. Zij hebben gemeen dat ze - weliswaar beperkt - zicht hebben op wat zich achter de voordeur in die gezinnen afspeelt. Door al die gefragmenteerde beelden, inzichten en ervaringen samen te brengen en te ordenen ontstaat een indringend en onontkoombaar beeld. Er blijkt inderdaad een uiterst complexe, ogenschijnlijk schier onoplosbare problematiek achter die voordeuren te schuilen. Deels doordat sprake is van een combinatie van culturele, sociaal economische en psychiatrische oorzaken. Deels doordat die een onzalig verbond zijn aangegaan met de verzorgingsstaat. Dit overheidsbeleid houdt de hulpbehoevendheid van deze gezinnen in stand.

In het laatste hoofdstuk komt de auteur tot de slotsom doorgaan op de oude weg geen perspectief biedt. Nieuw en beter perspectief vraagt om (h)erkenning van de ware aard van het probleem en het aanvaarden van de eigen verantwoordelijkheid ervoor van alle betrokkenen: de Marokkaanse prinsjes zelf, hun ouders en ook overheid en zorg- en hulpverlening. 

Geografische daderprofilering

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Samenvatting

‘Geografische daderprofilering is een opsporingsmethodologie dat gebruik maakt van de locaties van gekoppelde delicten om het meest waarschijnlijke woongebied van de dader aan te wijzen’ . Geografische daderprofilering helpt de politie dus om een geografisch zoekgebied te bepalen waarbinnen de dader naar alle waarschijnlijkheid zal wonen. Het is een aanvullend hulpmiddel dat naast andere hulpmiddelen (zoals buurtonderzoek, plaats delictonderzoek, etc.) kan worden gebruikt om sneller en efficiënter tot een dader te komen.
Deze verkenning bevat een praktische handleiding voor de politie. Politiemensen die meer over geografische daderprofilering willen weten, kunnen erin kort en duidelijk lezen wat geografische daderprofilering precies is en wat je er in de praktijk mee kunt doen. Analisten, die de methode willen toepassen, vinden een duidelijk stappenplan. Het boekje biedt hen inzicht in de verschillende analysestappen waarmee ze op een relatief eenvoudige wijze tot een verantwoord geografisch daderprofiel kunnen komen.
In Nederland wordt geografische daderprofilering nog niet op grote schaal toegepast. Er zijn al wel enkele instanties en politiekorpsen die de methode op kleine schaal hebben ingezet om ervaring met het instrument op te doen en inzicht te krijgen in een beperkt aantal zaken. Het Korps Landelijke Politiediensten, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving en de politiekorpsen Limburg-Zuid en Kennemerland zijn voorbeelden van instanties en korpsen die in Nederland ervaring hebben opgedaan met geografische daderprofilering.
Op dit moment loopt nog een evaluatieve studie naar ervaringen en opbrengsten in deze twee korpsen. 

Cameralessen uit Groot-Britannië

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Samenvatting

In Engeland zijn dertien projecten van cameratoezicht geëvalueerd. De vraag was of daaruit lessen te trekken zijn voor Nederland. Zowel wat betreft invoeringservaringen als opbrengsten en effecten.
De uitkomsten zijn even teleurstellend als veelzeggend: de meeste projecten in Engeland zijn dermate ondoordacht opgezet dat ze zich nauwelijks laten evalueren. De belangrijkste les is dan ook samen te vatten in een kort, en niet onbekend, devies: bezint eer gij begint.
Een goed overzicht van waar met cameratoezicht overal rekening mee moet worden gehouden staat in de P&W publicatie Inzoomen en uitzoomen op Zaandam (Politiekunde 11), met name het laatste hoofdstuk: State-of-the-art. 

Politiekennis in gebruik

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Een onderzoek naar het gebruik van het Politie Kennis Net (2006). I. Bakker, M. Gellevij, R. de Hoog, J. Kooken en M. Krommendijk (IPIT en vakgroep Instructietechnologie, Universiteit Twente). Verkenningen 22

Politievakbonden: onzichtbaar, maar niet machteloos

Gepubliceerd in in de categorie P&W verkenningen

Samenvatting

De verkenning is gericht op de - veranderende – positie en invloed van de politievakorganisaties.
Zoals ook in de verkenning wordt geconcludeerd is daar in het verleden verbazend genoeg nauwelijks onderzoek naar verricht. In het kader van de verkenning is onder meer gesproeken met voormalige en zittende vakbondfunctionarissen en politiechefs. De voornaamste conclusie en aanbeveling heeft betrekking op de wenselijkheid van toekomstgericht onderzoek naar de sterk veranderende rol en positie van de vakorganisaties bij de politie. Dat kan mede verklaard worden uit nieuwe ontwikkelingen op het gebied van inspraak en belangenbehartiging. In dat onderzoek zou ook aandacht gegeven moeten worden aan de informele invloed en machtspositie van de politievakorganisaties in verleden, heden en toekomst.