Cameratoezicht. Goed bekeken?

Cameratoezicht. Goed bekeken?
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Samenvatting
In deze longitudinale studie stond een tweetal vragen centraal: welke invloed heeft de invoering van cameratoezicht op de veiligheid op straat en welke consequenties heeft het voor de politie. Uiteindelijke doel was een kosten-baten analyse waarin de kosten van investering en onderhoud die gemoeid zijn met cameratoezicht kunnen worden afgezet tegen eventuele (positieve dan wel negatieve) opbrengsten en effecten. Daartoe is de ontwikkeling van de criminaliteit in de periode voor en na invoering vergeleken, zijn uitgaande jongeren en hun ouders alsook binnenstadbewoners en ondernemers ondervraagd op de beleving van de veiligheid voor en na de invoering en is geanalyseerd hoe de politie aankijkt tegen de invoering van camera's en het nuttig gebruik dat zij ervan maakt c.q. denkt te kunnen maken.

Het blijkt dat de politie het cameratoezicht vooral ziet als een nuttige aanvulling op het politieel toezicht op straat, met name waar het gaat om het vroegtijdig kunnen ingrijpen bij dreigende ordeverstoringen, vechtpartijen of andere (gewelds-) incidenten. In sommige gevallen, afhankelijk ook van hun beschikbaarheid en kwaliteit, kunnen de beelden ook gebruikt worden als ondersteuning van het opsporingsproces in het geval van bijvoorbeeld ernstige geweldsdelicten die binnen het bereik van de camera's hebben plaatsgevonden.

De invoering van cameratoezicht blijkt ook positief te worden gewaardeerd door uitgaande jongeren en hun ouders, alsook door ondernemers en bewoners van de binnenstad Zij beoordelen het uitgaansgebied als veiliger door de aanwezigheid van camera's. Het onderzoek laat zien dat de nuttige opbrengst van cameratoezicht mede afhangt van enerzijds de technische kwaliteit van het beeldmateriaal en anderzijds de inzet en kwaliteiten van de ' operator', de persoon die de beelden uitleest, camera's kan laten inzoomen op bepaalde plekken en, indien nodig, beelden direct doorleidt naar de (meldkamer van) de politie. Dit aspect wordt op door moment nader onderzocht door de onderzoekers in samenwerking met TNO.

Criminaliteit in de virtuele ruimte

Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Samenvatting
Het betreft een toekomstgerichte oriëntatie op nieuwe vormen van 'cybercrime': criminaliteit in de virtuele wereld, met name geconcentreerd rondom het internet, en de mogelijke consequenties daarvan voor de politiële handhavingstaak. 
De kern van het rapport is een ordeningschema dat de politie helpt bij het benoemen en analyseren van al dan niet nieuwe vormen van criminaliteit in de virtuele ruimte, met name voor zover gerelateerd aan het internet. Als zodanig biedt het de politie een bruikbaar handvat voor zowel de aanpak van 'cybercrime' als de organisatorische inrichting van dit nieuwe, specialistische taakveld. 
Het rapport is dan ook met name van belang voor al diegenen bij de politie, die zich bezighouden met het vraagstuk van criminaliteit en ICT.