De terugkeer van zedendelinquenten in de wijk

De terugkeer van zedendelinquenten in de wijk
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Samenvatting
De terugkeer van een zedendelinquent veroorzaakt vaak grote onrust. In de wijk en niet in het minst ook bij het slachtoffer. Littekens worden opengereten en heftige emoties spelen op. Men wil hem niet terug, ondanks dat hij zijn straf heeft ondergaan. De burgemeester wordt, als verantwoordelijke voor de handhaving van de openbare orde, in sommige vallen onder grote druk gezet: voorkom dat deze man zich weer in de wijk kan vestigen.
De burgemeester denkt vaak dat hem de bevoegdheid ontbreekt om herhuisvesting te voorkomen. Het enige wat hij denkt te kunnen doen, is het gesprek aangaan met de zedendelinquent in de hoop hem ertoe te bewegen om te verhuizen. Weigert de zedendelinquent dit, dan rest de burgemeester niets anders dan de inzet van extra politie, zo meent hij.
Het accent in het onderzoek ligt op de vraag of een burgemeester een collectieve vordering op grond van artikel 3:305b Burgerlijk Wetboek (BW) kan instellen namens een gemeente en ter behartiging van de belangen van wijkbewoners. In dat kader wordt onderzocht of de burgemeester met succes de burgerlijke rechter kan verzoeken om de ex-zedendelinquent te verbieden zijn woonrecht of recht op vrije vestiging in de wijk waarin ook het slachtoffer woont uit te oefenen. Ook wordt onderzocht of de burgemeester met succes aan de rechter kan vragen om de ex-zedendelinquent passende maatregelen op te leggen, zoals bijvoorbeeld een verhuisgebod. Vervolgens wordt ingegaan op welke individuele maatregel of combinatie van maatregelen effectief is. 
Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen toont aan dat er meer opties bestaan dan men vaak denkt. Hoewel blijkt dat de burgemeester niet over een expliciete bevoegdheid beschikt om zelf ex-zedendelinquenten uit de wijk te weren, beschikt hij wel over de bevoegdheid om als civiele belangenbehartiger op te treden. De burgemeester trekt zich dan de belangen aan van de bewoners van de wijk waarin de ex-zedendelinquent terugkeert en waarin ook het slachtoffer woont en vraagt de rechter namens hen om passende maatregelen op te leggen aan de ex-zedendelinquent. 
De juridische opening die het onderzoek daarmee biedt kan zeer relevant zijn voor burgemeesters, rechters en andere betrokkenen die te maken krijgen met de terugkeer van zedendelinquenten naar een wijk.

Sociale media: factor van invloed op onrustsituaties?

Sociale media: factor van invloed op onrustsituaties?
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Samenvatting
In opdracht van Politie & Wetenschap heeft VDMMP onderzoek gedaan naar de invloed van sociale media op situaties van maatschappelijke onrust. In dit rapport wordt in diverse casestudies onderzocht welke rol sociale media spelen bij de ontwikkeling van incidenten en hoe maatschappelijke onrust daarbij ontstaat en wordt beïnvloed. De vraag is wat dit betekent voor de politie. Welke keuzes spelen een rol bij het bepalen van de communicatiestrategie van de politie in crisissituaties? Wat is de rol van sociale media hierbinnen en welke effecten hiervan kunnen we waarnemen?
Een belangrijke conclusie is dat sociale media tijdens crisissituaties voor de politie zowel kansen als bedreigingen bieden. Een blijvend actieve houding van de politie op sociale media is noodzakelijk: niet aanwezig zijn betekent per definitie een stap te laat zijn.

De wereld van sociale media ontwikkelt zich sneller dan op papier is te beschrijven. Toch hopen de onderzoekers herkenning, verwondering en leermomenten mee te kunnen geven aan de lezers van dit rapport en bij te dragen aan de professionaliseringsslag die door de politie reeds is ingezet rond het gebruik van sociale media.

Van wie is de straat?

Van wie is de straat?
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Methodiek en lessen voor de politie om ongrijpbare veiligheidsfenomenen grijpbaar te maken – op basis van vijf praktijkcasus (2013). H. Ferwerda, T. van Ham en B. Bremmers (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 49

Seriebrandstichters

Seriebrandstichters
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Een verkennend onderzoek naar daderkenmerken en delictpatronen (2012). Y. Schoenmakers, A. van Wijk en T. van Ham (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 48

M.-waarde

M.-waarde
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Een onderzoek naar de bijdrage van Meld Misdaad Anoniem aan de politionele opsporing (2012). M.C. van Kuik, S. Boes, N. Kop en M. den Hengst-Bruggeling (Politieacademie, Apeldoorn i.s.m. Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 47

Tunnelvisie op tunnelvisie?

Tunnelvisie op tunnelvisie?
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Een verkennend en experimenteel onderzoek naar de besluitvorming door VKL-teams met betrekking tot het onderkennen van tunnelvisie en andere procesaspecten (2012). I. Helsloot, J. Groenendaal en B. van 't Padje, (Crisislab, Renswoude). Politiekunde 46

Politie in de netwerksamenleving

Politie in de netwerksamenleving
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

De opbrengst van de netwerkfunctie voor de kerntaken opsporing en handhaving openbare orde en de sturing hierop in de gebiedsgebonden politiezorg (2012). I. Helsloot, J. Groenendaal en E.C. Warners (Crisislab, Renswoude). Politiekunde 44