De opsporingsfunctie binnen de gebiedsgebonden politiezorg

Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Samenvatting
De studie behelst een inventarisatie van de inspanningen in een viertal regiokorpsen om de opsporing beter af te stemmen met de gebiedsgebonden basispolitiezorg. Gedurende het afgelopen decennium hebben de regiokorpsen veel geïnvesteerd in de vormgeving van de gebiedsgebonden politiezorg. Later is het besef gegroeid dat ook de opsporing daar een integraal bestanddeel van uit zou moeten maken, maar ook dat, omgekeerd, effectieve opsporing gedegen gebiedskennis veronderstelt. Veel korpsen zijn dan ook op zoek gegaan naar effectieve vormen of structuren om beide 'processen' beter op elkaar af te stemmen of waar mogelijk zelfs te integreren. Oplossingen daarvoor variëren van volledige integratie in nieuwe organisatorische eenheden tot betere samenwerking en afstemming via co-locatie of personele uitwisseling. 
In dit onderzoek worden de ervaringen, knelpunten en oplossingen met al die varianten beschreven. Dat levert een aantal inzichten op die voor alle korpsen van belang zijn en die ook niet aan actualiteit hebben ingeboet. Ingegaan wordt op de vraag in hoeverre structuur en cultuuraspecten een rol spelen. Gebiedsfunctionarissen en rechercheurs, leert ook ander onderzoek, hebben in het algemeen verschillende 'attitudes' en werkwijzen, wat enerzijds de onderlinge samenwerking bemoeilijkt maar anderzijds samenwerking bijzonder vruchtbaar kan maken als competenties elkaar aanvullen en versterken. Ook de mogelijke dilemma's die daarbij aan de orde zijn, zoals de vertrouwensrelaties van gebiedsfunctionarissen in de wijk, komen aan bod. Geconcludeerd wordt dat goede samenwerking eerst en vooral een kwestie is van persoonlijke interesse en interne netwerken. Maar tegelijk is ook de organisatiestructuur van invloed. Met name de vorming van integrale teams (b)lijkt perspectiefvol in dit verband.

Richtlijnen voor auditieve confrontatie

Richtlijnen voor auditieve confrontatie
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Samenvatting
Auditief bewijsmateriaal, veelal bandopnames van stemmen van (vermoedelijke) daders, kan toegevoegde waarde hebben in een strafrechterlijk onderzoek. Daartoe moest de vraag beantwoord worden in of en onder welke condities deze methodiek voldoende betrouwbare resultaten oplevert. Met dat doel voor ogen hebben TNO, Politieacademie en NFI een tweetal experimenten uitgevoerd waarin de invloed op de betrouwbaarheid van auditief bewijsmateriaal is onderzocht van factoren als: de duur van het contact tussen dader en getuige, retentietijd, akoestische omgeving, accent van de dader en het gebruik van telefoon.

De uitkomsten zijn vervat in een op de opsporingspraktijk toegesneden handleiding waarin de relevante regelgeving wordt toegelicht en stap voor stap wordt uitgelegd hoe de confrontatie met auditief bewijsmateriaal moet worden toegepast. De methodiek leent zich voor toepassing door en binnen alle politiekorpsen maar kan ook andere opsporingsinstanties toegepast worden, zij het in een beperkte(re) setting.

Hooligans in beeld

Hooligans in beeld
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Van informatie naar aanpak (2005). H.B. Ferwerda en O.M.J. Adang (Advies-en onderzoeksgroep Beke, Arnhem / Politieacademie, Apeldoorn). Politiekunde 7

Jeugdgroepen in beeld

Jeugdgroepen in beeld
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Stappenplan en randvoorwaarden voor de shortlistmethodiek (2004). H. Ferwerda en A. Kloosterman, Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem / Politie Gelderland-Midden. Politiekunde 6

Cameratoezicht

Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

De menselijke factor (2003). A.I.M. Weitenberg, E.J.M. Jansen, I. van Leiden, J.H. Kersholt en H.B. Ferwerda (Advies- en Onderzoeksgroep Beke (Arnhem) en TNO Human Factors (Soesterberg)). Politiekunde 5

De opbrengst van projecten

Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Een verkennend onderzoek naar de bijdrage van projecten aan diefstalbestrijding (2002). C.J.E. In 't Velt, M. Hanstede, W. Ph. Stol (NPA-Onderzoeksgroep, Apeldoorn). Politiekunde 4

Cameratoezicht. Goed bekeken?

Cameratoezicht. Goed bekeken?
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Samenvatting
In deze longitudinale studie stond een tweetal vragen centraal: welke invloed heeft de invoering van cameratoezicht op de veiligheid op straat en welke consequenties heeft het voor de politie. Uiteindelijke doel was een kosten-baten analyse waarin de kosten van investering en onderhoud die gemoeid zijn met cameratoezicht kunnen worden afgezet tegen eventuele (positieve dan wel negatieve) opbrengsten en effecten. Daartoe is de ontwikkeling van de criminaliteit in de periode voor en na invoering vergeleken, zijn uitgaande jongeren en hun ouders alsook binnenstadbewoners en ondernemers ondervraagd op de beleving van de veiligheid voor en na de invoering en is geanalyseerd hoe de politie aankijkt tegen de invoering van camera's en het nuttig gebruik dat zij ervan maakt c.q. denkt te kunnen maken.

Het blijkt dat de politie het cameratoezicht vooral ziet als een nuttige aanvulling op het politieel toezicht op straat, met name waar het gaat om het vroegtijdig kunnen ingrijpen bij dreigende ordeverstoringen, vechtpartijen of andere (gewelds-) incidenten. In sommige gevallen, afhankelijk ook van hun beschikbaarheid en kwaliteit, kunnen de beelden ook gebruikt worden als ondersteuning van het opsporingsproces in het geval van bijvoorbeeld ernstige geweldsdelicten die binnen het bereik van de camera's hebben plaatsgevonden.

De invoering van cameratoezicht blijkt ook positief te worden gewaardeerd door uitgaande jongeren en hun ouders, alsook door ondernemers en bewoners van de binnenstad Zij beoordelen het uitgaansgebied als veiliger door de aanwezigheid van camera's. Het onderzoek laat zien dat de nuttige opbrengst van cameratoezicht mede afhangt van enerzijds de technische kwaliteit van het beeldmateriaal en anderzijds de inzet en kwaliteiten van de ' operator', de persoon die de beelden uitleest, camera's kan laten inzoomen op bepaalde plekken en, indien nodig, beelden direct doorleidt naar de (meldkamer van) de politie. Dit aspect wordt op door moment nader onderzocht door de onderzoekers in samenwerking met TNO.

Criminaliteit in de virtuele ruimte

Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Samenvatting
Het betreft een toekomstgerichte oriëntatie op nieuwe vormen van 'cybercrime': criminaliteit in de virtuele wereld, met name geconcentreerd rondom het internet, en de mogelijke consequenties daarvan voor de politiële handhavingstaak. 
De kern van het rapport is een ordeningschema dat de politie helpt bij het benoemen en analyseren van al dan niet nieuwe vormen van criminaliteit in de virtuele ruimte, met name voor zover gerelateerd aan het internet. Als zodanig biedt het de politie een bruikbaar handvat voor zowel de aanpak van 'cybercrime' als de organisatorische inrichting van dit nieuwe, specialistische taakveld. 
Het rapport is dan ook met name van belang voor al diegenen bij de politie, die zich bezighouden met het vraagstuk van criminaliteit en ICT.