Baat bij de politie

Baat bij de politie
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Een onderzoek naar de opbrengsten voor burgers van het optreden van de politie (2008). M. Goderie en B. Tierolf (Verwey-Jonker Instituut, Utrecht). Verkenningen 32

Tussen aangifte en zaak

Tussen aangifte en zaak
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Een referentiekader voor het aangifteproces (2007). W. Landman, L.A.J. Schoenmakers en F. van der Laan (Twynstra Gudde, Amersfoort). Politiekunde 15

Adrenaline en reflectie

Adrenaline en reflectie
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Hoe leren politiemensen op de werkplek? (2007). Anja Beerepoot, Anja Doornbos, Anneke van Hoek, Maarten de Laat, Frits Prior, Gert Jan Slump en Guido Walraven (DSP-groep, Amsterdam). Politiekunde 14

Cold cases, een hot issue

Cold cases, een hot issue
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Toepassing en opbrengsten van hernieuwd onderzoek naar onopgeloste kapitale delicten (2006). I. van Leiden en H. Ferwerda (Advies- en onderzoeksgroep Beke, Arnhem). Politiekunde 13

Inzoomen en uitzoomen op Zaandam

Inzoomen en uitzoomen op Zaandam
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Uitkomsten van een evaluatieonderzoek naar cameratoezicht in een breder perspectief geplaatst (2006). I. van Leiden, N. Arts en H. Ferwerda (Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem). Politiekunde 11

De opsporingsfunctie binnen de gebiedsgebonden politiezorg

Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Samenvatting
De studie behelst een inventarisatie van de inspanningen in een viertal regiokorpsen om de opsporing beter af te stemmen met de gebiedsgebonden basispolitiezorg. Gedurende het afgelopen decennium hebben de regiokorpsen veel geïnvesteerd in de vormgeving van de gebiedsgebonden politiezorg. Later is het besef gegroeid dat ook de opsporing daar een integraal bestanddeel van uit zou moeten maken, maar ook dat, omgekeerd, effectieve opsporing gedegen gebiedskennis veronderstelt. Veel korpsen zijn dan ook op zoek gegaan naar effectieve vormen of structuren om beide 'processen' beter op elkaar af te stemmen of waar mogelijk zelfs te integreren. Oplossingen daarvoor variëren van volledige integratie in nieuwe organisatorische eenheden tot betere samenwerking en afstemming via co-locatie of personele uitwisseling. 
In dit onderzoek worden de ervaringen, knelpunten en oplossingen met al die varianten beschreven. Dat levert een aantal inzichten op die voor alle korpsen van belang zijn en die ook niet aan actualiteit hebben ingeboet. Ingegaan wordt op de vraag in hoeverre structuur en cultuuraspecten een rol spelen. Gebiedsfunctionarissen en rechercheurs, leert ook ander onderzoek, hebben in het algemeen verschillende 'attitudes' en werkwijzen, wat enerzijds de onderlinge samenwerking bemoeilijkt maar anderzijds samenwerking bijzonder vruchtbaar kan maken als competenties elkaar aanvullen en versterken. Ook de mogelijke dilemma's die daarbij aan de orde zijn, zoals de vertrouwensrelaties van gebiedsfunctionarissen in de wijk, komen aan bod. Geconcludeerd wordt dat goede samenwerking eerst en vooral een kwestie is van persoonlijke interesse en interne netwerken. Maar tegelijk is ook de organisatiestructuur van invloed. Met name de vorming van integrale teams (b)lijkt perspectiefvol in dit verband.

Richtlijnen voor auditieve confrontatie

Richtlijnen voor auditieve confrontatie
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Samenvatting
Auditief bewijsmateriaal, veelal bandopnames van stemmen van (vermoedelijke) daders, kan toegevoegde waarde hebben in een strafrechterlijk onderzoek. Daartoe moest de vraag beantwoord worden in of en onder welke condities deze methodiek voldoende betrouwbare resultaten oplevert. Met dat doel voor ogen hebben TNO, Politieacademie en NFI een tweetal experimenten uitgevoerd waarin de invloed op de betrouwbaarheid van auditief bewijsmateriaal is onderzocht van factoren als: de duur van het contact tussen dader en getuige, retentietijd, akoestische omgeving, accent van de dader en het gebruik van telefoon.

De uitkomsten zijn vervat in een op de opsporingspraktijk toegesneden handleiding waarin de relevante regelgeving wordt toegelicht en stap voor stap wordt uitgelegd hoe de confrontatie met auditief bewijsmateriaal moet worden toegepast. De methodiek leent zich voor toepassing door en binnen alle politiekorpsen maar kan ook andere opsporingsinstanties toegepast worden, zij het in een beperkte(re) setting.

Hooligans in beeld

Hooligans in beeld
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Van informatie naar aanpak (2005). H.B. Ferwerda en O.M.J. Adang (Advies-en onderzoeksgroep Beke, Arnhem / Politieacademie, Apeldoorn). Politiekunde 7

Jeugdgroepen in beeld

Jeugdgroepen in beeld
Gepubliceerd in in de categorie Politiekunde

Stappenplan en randvoorwaarden voor de shortlistmethodiek (2004). H. Ferwerda en A. Kloosterman, Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem / Politie Gelderland-Midden. Politiekunde 6